Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvor stor er bøden ved overtrædelse af spirituslovgivningen?

A.C.3.5.2.2 Beregning af normalbøder i punktafgiftslovgivningen

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan en normalbøde beregnes ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen, som omfatter afgiftslove i skatte- og afgiftslovgivningen, men ikke momsloven, lønsumsafgiftsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og toldloven.

Afsnittet indeholder:

  • Bøder ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen - skærpelse fra 2020
  • Bøder ved overtrædelse af visse bestemmelser i spiritusafgiftsloven.

Bøder ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen - skærpelse fra 2020

Ved forsætlig unddragelse af punktafgifter (begået før 2020)

  • på 30.000 kr. og derunder beregnes bøden efter praksis med ½ gang det unddragne afgiftsbeløb
  • over 30.000 kr. og til og med 100.000 kr. beregnes bøden efter praksis med 15.000 kr. + 1 gang den del af det unddragne afgiftsbeløb, som overstiger 30.000 kr.

Ved grov uagtsomhed beregnes bøden efter praksis til halvdelen.

Eksempel 1

En person har før den 1. januar 2020 forsætligt unddraget 80.000 kr. i afgift. Bøden bliver:

15.000 + (80.000 - 30.000 x 1) = 65.000

Eksempel 2

En person har ved grov uagtsomhed før den 1. januar 2020 unddraget 80.000 kr. i afgift. Bøden bliver:

(15.000 + (80.000 - 30.000)) x ½ = 32.500 (afrundes til 30.000)

Se afsnit A.C.3.5.2.5 Nedrunding af bøder om nedrunding af bøder.

Bemærk - skærpelse fra 2020

For overtrædelser begået den 1. januar 2020 eller senere hæves bødeniveauet, så det svarer til bødeniveauet i øvrige skatte-, moms, og lønsumsafgiftsstraffesager, men uden at grænsen på 100.000 kr. for frihedsstraf ændres. Se bemærkningerne til lov nr. 1126 af 19. november 2019 om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (lovforslag L 24 2019-20).

Se afsnit A.C.3.5.2.1 Beregning af normalbøde i skatte-, moms- og lønsumsafgiftsstraffesager om bødeberegning.

Det er domstolene, der skal fastlægge principperne for udmåling af bøden. Der skal derfor anlægges prøvesager for at få fastlagt bødeniveauet, inden Skattestyrelsen kan afslutte sager om overtrædelser af punktafgiftslovgivningen begået 1. januar 2020 eller senere med et bødeforlæg.

Bøder ved overtrædelse af visse bestemmelser i spiritusafgiftsloven

Sager om overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 1, stk. 3, (destillation) og § 36, stk. 1, (afdenaturering) karakteriseres i almindelighed som sket med forsæt til afgiftsunddragelse og medfører derfor straf efter spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2.

Straffesagen kan afgøres administrativt ved et bødeforelæg, hvis den forsætlige unddragelse af spiritusafgift ikke overstiger 100.000 kr. Bøden i de omhandlede sager er efter praksis 2 gange afgiften af den fremstillede spiritus (svarende til de bøder, der beregnes i smuglerisager).

Bemærk

Ved beregningen af bøder i sager om overtrædelse af spiritusafgiftslovens regler om destillation og afdenaturering, gælder der

  • ingen minimumsgrænse på 5.000 kr. ved forsætlige afgiftsunddragelser, og
  • der er ikke noget progressionsknæk i bødeberegningen.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.