Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.5.3.11 Bødeniveau for overtrædelse af reglerne om skiltning på byggepladser

Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelse af bødeniveau for overtrædelse af reglerne om skiltning på byggepladser.

Afsnittet indeholder:

  • Om skiltning på byggepladser
  • Regel
  • Bødeniveau

Om skiltning på byggepladser 

Virksomheder skal opsætte skilte på byggepladser på privat grund, hvoraf det fremgår, hvem der udfører arbejdet. Se ML § 78, stk. 1. Entrepriser på højest 50.000 kr. inkl. moms er undtaget for reglerne om skiltning.

Se afsnit A.C.2.2.4 Skiltning på byggepladser.

Overtrædelse af reglerne om opsætning af skilte, kan straffes med en bøde.

Regel

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder ML § 78, stk. 1. Se ML § 81, stk. 1, nr. 2.

Bødeniveau

Overtrædelse af reglerne om skiltning på byggepladser medfører en ordens­bøde.

Dette fremgår af lovbemærkningerne til Lov nr. 590 af 18. juni 2012 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (initiativer rettet mod sort arbejde), L 170 (2011-2012).

På baggrund af et antal prøvesager i byretterne, har Rigsadvokaten godkendt, at bødeniveauet for førstegangsovertrædelser af reglerne om skiltning på byggepladser på privat grund er fastsat til 5.000 kr. Bødeniveauet er indsat i ordensbødekataloget, se afsnit A.C.3.5.4.4 Ordensbøder i momsloven og momsbekendtgørelsen Ordensbøder i momsloven og momsbekendtgørelsen. Skattestyrelsens straffesagsenheder kan herefter afgøre sådanne overtrædelser administrativt.

Det foreslås i lovbemærkningerne, at bøde­niveauet for manglende skiltning ved byggepladser i gentagelsestilfælde skal fastsættes til det dobbelte af bøden for et førstegangstilfælde. Overtrædelse tredje gang udløser en bøde svarende til andengangsbøden plus 50 pct. Ved over­trædelse fjerde eller flere gange kan bøden fastsættes til tredjegangsbøden plus 50 pct. af tredjegangsbøden. Bødeniveauet for gentagelsestilfælde skal fastsættes ved retspraksis, og der skal derfor anlægges et antal prøvesager for domstolene. 

 

Ved overtrædelse...

da er bøden...

1. gang

  5.000 kr.

2. gang

10.000 kr. (1. gangs bøde + 100 pct.)

3. gang

15.000 kr. (2. gangs bøde + 50 pct.)

4. gang +

22.500 kr. (3. gangs bøde + 50 pct.)

Der henvises til lovbemærkningerne til L 170 (2011-2012), afsnit 3.8.2.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.