Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.5.7.4 Konfiskation

Indhold

Dette afsnit handler om straffelovens regler om konfiskation.

Afsnittet indeholder:

  • Reglen om konfiskation i visse punktafgiftslove (Colalovgivningen)
  • Konfiskation afgøres ved domstolene
  • Forsæt til afgiftsunddragelse
  • Betingelser for obligatorisk konfiskation
  • Konfiskation og minimumsgrænser
  • Overtrædelsens grovhed
  • Gentagne overtrædelser
  • Beslaglæggelse med henblik på konfiskation
  • Oversendelse til politiet
  • Sag kan ikke afgøres med administrativ bøde.

Reglen om konfiskation i visse punktafgiftslove (Colalovgivningen)

Efter bestemmelsen i visse punktafgiftslove skal der ved grove eller gentagne overtrædelser, der er begået med forsæt til at unddrage afgift, ske konfiskation af de varer, som overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr. Se Chokoladeafgiftslovens § 26 a, Emballageafgiftslovens § 18 a, ><, Spiritusafgiftslovens § 31, Tobaksafgiftslovens § 25 a og Øl- og vinafgiftslovens § 25 a ("Cola-lovene").

Det er endvidere bestemt, at afgiftspligten for de konfiskerede varer bortfalder, hvis der sker konfiskation.

Bestemmelserne finder alene anvendelse på overtrædelser, der sker efter den 1. januar 2009.

><

Konfiskation afgøres ved domstolene

Det er straffelovens almindelige regler om konfiskation der anvendes. Det er således domstolene, der skal træffe afgørelse om konfiskation i forbindelse med strafudmålingen i straffesagen om afgiftsunddragelsen.

Konfiskation kan ske hos den, der er ansvarlig for lovovertrædelsen, og hos den, der har handlet på dennes vegne. Se STRFL § 76, stk. 2.

Forsæt til afgiftsunddragelse

Der kan kun ske konfiskation, hvis den afgiftspligtige bliver dømt for forsætlig afgiftsunddragelse efter Chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 3, Emballageafgiftslovens § 18, stk. 3, Mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 3, Spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, eller Øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 3.

Reglen om konfiskation kommer derfor ikke på tale, hvis den afgiftspligtige kun kan straffes med en skærpet ordensbøde, ved fx at have tilsidesat en pligt til at opfylde kravene efter regnskabsbestemmelsen i chokoladeafgiftslovens § 12, emballageafgiftslovens § 9, ><, spiritusafgiftslovens § 20, tobaksafgiftslovens § 18 eller øl- og vinafgiftslovens § 14.

><

Betingelser for obligatorisk konfiskation

Hvis det med forsæt unddragne afgiftsbeløb overstiger 1.000 kr. er konfiskation obligatorisk ved grove eller gentagne overtrædelser. Denne bundgrænse gælder kun for det afgiftsbeløb, som lovovertrædelsen vedrører. Afgiftsunddragelse fra flere lovovertrædelser kan ikke sammenlægges i relation til bundgrænsen.

Konfiskation og minimumsgrænser

I praksis rejses kun sager, hvor den forsætlige unddragelse af de samlede afgifter overstiger minimumsgrænsen på 5.000 kr., og overtrædelsen er sket første gang. Se A.C.3.5.1.4 Minimumsgrænser for hvornår der rejses straffesag. Er der kun begået én overtrædelse, nedlægges der påstand om konfiskation, hvis unddragelsen overstiger 5.000 kr. Er der begået flere overtrædelser, skal der kun nedlægges påstand om konfiskation af de varer, hvor afgiften som følge af den pågældende lovovertrædelse overstiger 1.000 kr. Se dog nedenfor om unddragelse på 1.000 kr. og derunder.

Ved overtrædelse anden gang eller mere skal der nedlægges påstand om konfiskation, hvis den unddragne afgift overstiger 1.000 kr. Ved flere overtrædelser, skal der kun nedlægges påstand om konfiskation af de varer, hvor afgiften som følge af den pågældende lovovertrædelse overstiger 1.000 kr. Se dog nedenfor om unddragelse på 1.000 kr. og derunder.

Ved unddragelse på 1.000 kr. og derunder kan konfiskation foretages, men det er ikke et krav. Reglen anvendes, hvor det vil være uhensigtsmæssigt, at to eller flere lovovertrædelser vil blive behandlet forskelligt i relation til konfiskation. Dette kan fx være tilfældet, hvor der er unddraget spiritusafgift for 1.100 kr. og øl- og vinafgift for 100 kr.

Reglen kan også anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor unddragelsen ikke overstiger 1.000 kr. Dog skal det overvejes nøje, inden anklagemyndigheden anmodes om konfiskation, om ressourcer til politimæssig efterforskning og en retssag vil stå i rimeligt forhold til målet med konfiskationen. I vurderingen skal det indgå, at retten kan afvise konfiskation, fx fordi afgiftsunddragelsen angår et bagatelagtigt beløb.

Overtrædelsens grovhed

Det er en konkret vurdering, om en overtrædelse er så grov, at der kan ske konfiskation ved enkeltstående overtrædelser. Det forudsættes, at der som udgangspunktet sker konfiskation, hvis en enkeltstående overtrædelse fx vedrører en lastbil fuld af afgiftspligtige varer. Dette gælder også, hvis der er tale om afgiftspligtige varer, som er omfattet af forskellige afgiftslove blandt dem, som er omfattet af loven (Chokoladeafgiftsloven, Emballageafgiftsloven, ><, Spiritusafgiftsloven, Tobaksafgiftsloven og Øl- og vinafgiftsloven). Ved vurderingen af overtrædelsens grovhed kan det også indgå, at der ved samme lejlighed er sket tilsvarende overtrædelser af en eller flere andre af disse afgiftslove.

Gentagne overtrædelser

Gentagne overtrædelser foreligger, når der ved forskellige lejligheder er sket overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift vedrørende forskellige varepartier. Dette gælder, hvad enten overtrædelserne foreligger til samtidig pådømmelse, eller den pågældende tidligere er straffet og nu igen dømmes for overtrædelse af en af de pågældende afgiftslove.

Beslaglæggelse med henblik på konfiskation

Der kan foretages beslaglæggelse til sikring af det offentliges krav på konfiskation. Se RPL § 801, stk. 1, nr. 2. Dette indebærer, at varer, som en mistænkt har rådighed over, kan beslaglægges, hvis den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en lovovertrædelse, der kan begrunde konfiskation, og der er grund til at antage, at varerne skal konfiskeres. Se RPL § 802, stk. 1.

Skatteforvaltningen kan ikke selv foretage beslaglæggelse med henblik på konfiskation. Denne kompetence har politiet. Derimod kan Skatteforvaltningen tage varer, der er unddraget afgifter, i bevaring efter TDL § 83, stk. 1, med den begrænsning, der ligger i TDL § 83, stk. 1, 2. punktum.

Den afgiftspligtige kan ikke forhindre beslaglæggelse med henblik på konfiskation ved at protestere mod Skatteforvaltningens tilbageholdelse af varerne og fremsætte tilbud om at stille sikkerhed for afgifter, bøde mv. mod at få varerne udleveret med det samme.

Oversendelse til politiet

Hvis afgiftsunddragelsen, som vedrører lovovertrædelsen, overstiger 1.000 kr., skal sagen i disse tilfælde overgå til ansvarsvurdering. Hvis den afgiftspligtige anses for at have haft forsæt til afgiftsunddragelse, skal sagen sendes til politiet med anmodning om beslaglæggelse i henhold til retsplejelovens kapitel 74 dels til sikring af skyldige afgifter, bødebeløb og sagsomkostninger, og dels til sikring af et krav om konfiskation. En sådan beslaglæggelse med henblik på konfiskation kan ikke afværges ved sikkerhedsstillelse, da en sikkerhedsstillelse ikke kan opfylde indgrebets øjemed. Se RPL § 805, stk. 2.

Hvis den afgiftspligtige accepterer Skatteforvaltningens tilbageholdelse af varerne, og det under behandlingen af afgiftssagen viser sig, at unddragelsen overstiger 1.000 kr. i afgifter, skal sagen overgå til ansvarsvurdering. Såfremt den afgiftspligtige anses at have haft forsæt til afgiftsunddragelse, skal sagen sendes til politiet med en tiltalebegæring og en anmodning om beslaglæggelse af de tilbageholdte varer med henblik på konfiskation.

Sag kan ikke afgøres med administrativ bøde

Når der er foretaget en beslaglæggelse med henblik på konfiskation, kan Skattestyrelsens straffesagsenheder ikke afgøre sagen med en administrativ bøde.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.