Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.11.1.5 Beskatning af rentegodtgørelser

Indhold

Dette afsnit handler om beskatningen af forskellige rentegodtgørelser.

Afsnittet indeholder:

 • Skattefrie rentegodtgørelser
 • Skattepligtige rentegodtgørelser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skattefrie rentegodtgørelser

En række rentegodtgørelser, som ydes ved tilbagebetaling af skatter og afgifter, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det gælder rentegodtgørelser på baggrund af følgende:

 • Overskydende skat og AM-bidrag for personer. Se KSL (kildeskatteloven) § 23, stk. 2, § 62, stk. 2, og § 62 A, stk. 3. For så vidt angår arbejdsmarkedsbidrag fremgår det af AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 7.
 • For meget betalt afgift af pensionsordning. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 39, stk. 3.
 • Overskydende selskabsskat. Se SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 13, og § 30, stk. 5.
 • Godtgørelser vedrørende ejendomme, som tilbageføres til landzone. Se lov om kommunal ejendomsskat § 29 A og LL (ligningsloven) § 17 B.

Skattepligtige rentegodtgørelser

Rentegodtgørelser, som ikke er undtaget fra skattepligt, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det gælder bl.a. godtgørelser for:

 • Ejendomsskatter. Se lov om kommunal ejendomsskat § 29, stk. 4.
 • Procesrenter. Se § 5 i renteloven.
 • Forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb.
 • Tilbagebetaling af for meget betalt bo- og gaveafgift. Se § 10, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 928 af 4. oktober 2005.

Se også

Se også afsnit A.A.12.3 Forrentning af tilbagebetalingsbeløb fra Skatteforvaltningen om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:


Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet
SKM2021.640.SR

Spørger solgte en ejendom til xx mio. kr. Køber mente, at der ikke skulle betales moms, og for at Spørger ikke skulle have udgifter i den forbindelse, betalte køber købsprisen og den eventuelle moms til Spørger.

Spørger klagede over, at der skulle betales moms, og fik ved Landsskatteretten medhold i, at der ikke skulle betales moms. Spørger tilbagebetalte momsen og noget af rentegodtgørelsen til køber.

Sagen vedrørte den rentegodtgørelse, som Spørger fik fra Skattestyrelsen, og som Spørger og køber blev enige om skulle videregives til køber. Det var en rente efter rentelovens § 5, som var skattepligtig for Spørger. Spørgsmålet var, om Spørger havde fradrag for rentegodtgørelsen, når den blev viderebetalt til køber. Rentegodtgørelsen kunne ikke anses for en renteudgift for Spørger, da den ikke opfyldte rentedefinitionen. Rentegodtgørelsen kunne heller ikke anses for et tab omfattet af kursgevinstloven.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.