Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.11.2.4.3 Renter af skatter, afgifter, lån til ejendomsskatter mv.

Indhold

Dette afsnit handler om nogle renteudgifter, som debitor ikke kan fradrage.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Følgende renter kan ikke fradrages:

 • Renter vedrørende skatter og told- og forbrugsafgifter, herunder procenttillæg. Det gælder også skatter pålignet dødsboer. Se LL (ligningsloven) § 17 A, stk. 1.
 • Renter af lån, der er ydet efter lov om lån til betaling af ejendomsskatter for visse parcel- og rækkehuse og lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Se LL (ligningsloven) § 17 A, stk. 2. Ved lov nr. 278 af 17. april 2018 er stk. 2 ændret. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018. Herefter er det renter af lån, der er ydet efter lov om lån til betaling af grundskyld mv.
 • Renter af lån ydet efter § 33 i lov om forurenet jord. Se LL (ligningsloven) § 17 A, stk. 2.
 • Renter af boligydelseslån efter lov om individuel boligstøtte. Se LL (ligningsloven) § 17 A, stk. 3.
 • Renter af boligydelseslån efter lov om boligydelse til pensionister. Se LL (ligningsloven) § 17 A, stk. 3.
 • Renter som følge af for sen betaling af told- og skatteforvaltningens udlæg for honorar til revisor efter SKL § 79. Se LL (ligningsloven) § 17 A, stk. 4.
 • Renter af for sen betaling af told- og skatteforvaltningens udlæg for honorar til revisor efter OPKL § 5 e. Se LL (ligningsloven) § 17 A, stk. 4.
 • Renter af fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndighederne. Se INDOG (gældsinddrivelsesloven) § 5 b, der ved lov nr. 1575 af 27. december 2019 er vedtaget med virkning pr. 1. januar 2020. I ændringslovens § 3, stk. 3, bestemmes, at § 5 b også finder anvendelse på renter, der er påløbet forud for ikrafttrædelsen den 1. januar 2020, når fradragsretten som følge af LL (ligningsloven) § 5, stk. 8 1. pkt., ikke var indtrådt på denne dato.

Følgende renter kan fradrages:

 • Renter ved henstand efter BAL (boafgiftsloven) § 36. Se LL (ligningsloven) § 17 A, stk. 1.
 • Renter efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 12. Se LL (ligningsloven) § 17 A, stk. 1.
 • Renter vedrørende betaling for ydelser som vand, gas, el og lignende. Se cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 8.10.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1999, 43 ØLR

A havde i 1991 anmodet om henstand med betaling af restskatter. Anmodningen blev imødekommet, betinget af forrentning med 1 pct. pr. måned og med bemærkning, at der ikke var fradragsret for renterne. A søgte på ny henstand i 1992, og dette blev bevilget. Han betalte i alt morarenter med 463.333 kr. og skyldte yderligere renter 51.047 kr. A påstod tilbagebetaling af renterne, men fik ikke medhold. Landsretten fandt, at der for renter påløbet før henstanden var hjemmel i KSL (kildeskatteloven) § 63, stk.1, til opkrævning af renterne, ligesom almindelige aftaleretlige grundsætninger gav grundlag for rentekrav. Der var ikke fradrag for morarenterne ifølge LL (ligningsloven) § 17 A.

 

Skattedepartementet

Skd 1982, 72

Departementet fandt, at renter af en af den norske stat beregnet arveafgift, der var ydet henstand med, kunne fradrages.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.