Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.11.2.5 Hvordan fradrages renteudgifter?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan renteudgifter fradrages.

Regel

Renteudgifter kan fradrages. Det gælder både renteudgifter på privat gæld og erhvervsmæssig gæld. Se SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e.

Personer, der udøver næring ved køb og salg af fordringer eller finansielle kontrakter eller driver næringsvirksomhed ved finansiering, kan fradrage renteudgifter i den personlige indkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 3.

Renteudgifter vedrørende gæld for andre personer, kan fradrages i kapitalindkomsten. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 1.

Bemærk

Ud over egentlige renteudgifter kan visse provisioner og kreditafgifter også fradrages.

For den del af den skattepligtiges negative nettokapitalindkomst, der ikke overstiger 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar), beregnes et nedslag i skatten med 8 pct. Se PSL (personskatteloven) § 11. For en nærmere gennemgang af reglen henvises til vejledningen "Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2012" afsnit H.5.2.

Det er en betingelse for at opnå fradrag for renteudgifter på lån til private långivere, at identiteten af långiver er oplyst. Se nærmere afsnit C.A.11.2.2.7 Debitors indberetning om kreditor - gæld til private og andre, som ikke er indberetningspligtige

Se også

Se også afsnit

  • C.D.2.4.4.2 om beskæring af rentefradrag (renteloft), hvor reglen i SEL (selskabsskatteloven) § 11 B, om selskabers beskæring af rentefrag (renteloft) er beskrevet
  • C.C.5.1.2 om virksomhedsskatteloven, hvor reglerne for personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed under virksomhedsordningen beskrives.
  • C.F.2.3., hvor det beskrives, hvilke renteudgifter der kan fradrages, når en person i henhold til en dobbeltbeskatningsaftale eller efter LL (ligningsloven) § 33  skal opgøre lempelsesberettiget udenlandsk indkomst.   
  • C.A.11.2.3.1, hvor det beskrives, hvilke provisioner og kreditafgifter, der kan fradrages.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.