Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.3.4.2 Pasning af børn

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan indtægt, der erhverves ved pasning af børn, beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Børnedagplejere
  • Reservebedsteforældre
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Børnedagplejere

Børnedagplejeres indtægt, der stammer fra børnedagplejen, er skattepligtig indtægt og personlig indkomst. Børnedagplejere kan fratrække deres udgifter ved dagplejen i opgørelsen af deres skattepligtige indkomst, enten ved at bruge standardfradraget eller ved at fratrække de faktiske udgifter. Se LL (ligningsloven) § 9 H. Se om fradrag i C.A.4.3.2.3 Børnedagplejere Børnedagplejere.

Eksempel

En børnedagplejer er via det ligningsmæssige standardfradrag, der er på 60 pct. i 2019 og fremover, kompenseret for udgifter til renovation som følge af funktionen. Et månedligt tilskud på fx 300 kr. til dækning af børnedagplejerens udgift til renovation er en del af vederlaget og skal derfor lægges til børnedagplejerens personlige indkomst. Se SKM2008.564.SR.

Det tilskud, som forældre får efter § 34 i dagtilbudsloven til brug ved privat børnepasning, er skattefrit for forældrene, jf. LL (ligningsloven) § 7, nr. 9. Beløbet er dog skattepligtigt for børnedagplejeren sammen med en eventuel supplerende egenbetaling fra forældrene.

Se også

Reservebedsteforældre

Personer over 60 år, der som reservebedsteforældre passer syge børn i en privat husstand, skal ikke beskattes af den indtægt, de får for pasningen. Se LL (ligningsloven) § 7 Æ.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at opnå skattefriheden:

  • Personens samlede indtægt ved børnepasningen må ikke overstige et grundbeløb på 3.100 kr. årligt (2010-niveau). Beløbet reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20 og udgør ►4.000 kr. ◄for indkomståret ►2024◄.
  • Udgifterne i forbindelse med børnepasningen må ikke fratrækkes i den skattepligtige indkomst.
  • Personen (reservebedsteforælderen) skal deltage i en ordning, som skal være administreret af kommunen eller en frivillig social organisation. Det skal blandt andet fremgå af foreningens eller fondens vedtægter, at ordningen er rettet mod syge børn. Ordningen skal være registreret som en reservebedsteforældreordning i den kommune, den fungerer i, og kommunen skal samtidig have registreret fondens eller organisationens vedtægter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2008.564.SR

Skatterådet bekræftede, at en børnedagplejer via det ligningsmæssige standardfradrag var kompenseret for udgifter til renovation som følge af funktionen. Et månedligt tilskud på fx 300 kr. til dækning af børnedagplejerens udgift til renovation er en del af vederlaget, og skulle derfor lægges til børnedagplejerens personlige indkomst.

Månedligt tilskud til børnedagplejer skattepligtigt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.