Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.B.1.2.2 Afdrag og afståelsessummer vedrørende fordringer mellem koncernforbundne selskaber

Indhold

Dette afsnit handler om afdrag og afståelsessummer vedrørende fordringer mellem koncernforbundne selskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Selskaber mv. omfattet af reglen
  • Ikrafttrædelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit (C.B.1.3.3 Gevinst og tab på fordringer - KGL §§ 3, 4 , 5 og 24 A) om beskatning af selskabers gevinst og tab på fordringer.

Regel

Kursgevinster på fordringer mellem koncernforbundne selskaber skal behandles efter kursgevinstloven og er derfor skattepligtige efter KGL (kursgevinstloven) § 3. Se KGL (kursgevinstloven) § 1, stk. 2.

Reglen er indsat ved § 11, nr. 1, i lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Reglen forhindrer, at koncernforbundne selskaber opnår en skattefri kursgevinst i forbindelse med indfrielse af fordringer. Kursgevinsten omkvalificeres ikke til maskeret (skattefrit) udbytte, selvom indfrielsen skyldes moderselskabets indflydelse.

Afdrag på fordringer mellem koncernforbundne selskaber mv. efter LL (ligningsloven) § 2 skal uanset reglerne i LL (ligningsloven) §§ 16A og 16B behandles som kursgevinster. Se KGL (kursgevinstloven) § 1, stk. 2.

Praksis om at anse afdrag på fordringer fra et datterselskab til et moderselskab som maskeret udlodning fra datterselskabet til moderselskabet gælder derfor ikke for afdrag, der foretages den 22. april 2009 eller senere. Se SKM2009.22.SR.

Selskaber mv. omfattet af reglen

Selskaber mv., der er koncernforbundne efter LL (ligningsloven) § 2, er omfattet af reglen.

Se om LL (ligningsloven) § 2 og begrebet "koncernforbundne" i C.D.11.1 Armslængdeprincippet i LL § 2.

Ikrafttrædelse

Reglen har virkning for afdrag, der foretages den 22. april 2009 eller senere.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2009.22.SR

Afdrag på fordringer fra et datterselskab til et moderselskab anses som maskeret udlodning fra datterselskabet til moderselskabet.

For afdrag, der foretages den 22. april 2009 eller senere gælder KGL (kursgevinstloven) § 1, stk. 2. Dvs. at afdrag på fordringer ikke anses som maskeret udlodning til moderselskabet, men som en skattepligtig kursgevinst.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.