Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.1.4.3.1 Gæld og pengenæring

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan pengenæringsdrivende personer og dødsboer beskattes af gevinst og tab på gæld.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over lovændringer.

Se også

  • C.B.1.7 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld 
  • C.B.1.2 om hvilke fordringer/gæld der er omfattet af KGL (kursgevinstloven) mv.
  • C.B.1.5 om generelle ordninger om gældseftergivelse.

Regel

Personer og dødsboer, der driver næringsvirksomhed ved finansiering, skal medregne gevinst og tab på gæld, der vedrører denne virksomhed, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL (kursgevinstloven) § 19.

Gevinst og tab skal medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 3.

Som udgangspunkt vil hele den skattepligtiges gæld være omfattet af næringsskattepligten. Dog kan en del af gælden falde uden for næringsskattepligten, hvis det godtgøres, at gælden ikke vedrører næringsvirksomheden.

Bemærk

Gevinst, som skyldner opnår som følge af gældseftergivelse ved akkord mv., medregnes ikke til den skattepligtige indkomst, uanset at gælden vedrører næringsvirksomheden. Se KGL (kursgevinstloven) §§ 19 og 24.

Oversigt over lovændringer

KGL (kursgevinstloven) § 19 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997, som har virkning fra indkomståret 1998. Se om kursgevinstlovens historik i afsnit C.B.1.1 Kursgevinstlovens systematik og indhold.

Efterfølgende er der sket følgende lovændringer:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

577 af 6. juni 2007

Indsættelse af stk. 4 og 5 (nu ophævet). Undtagelse til fradragsbegrænsningsreglen.

§ 11, nr. 6

724 af 25. juni 2010

Ophævelse af stk. 2-5. Begrænsningen i adgang til fradrag for tab og undtagelserne hertil ophævet som følge af ophævelsen af mindsterentereglen. Ophævelsen har virkning for gæld, der er påtaget den 27. januar 2010 eller senere.

§ 1, nr. 9

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.