Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.B.1.4.3.2 Anden gæld

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan personer og dødsboer, der ikke er pengenæringsdrivende, beskattes af gevinst og tab på gæld.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over lovændringer.

Se også

  • C.B.1.4.3.3 om gevinst ved eftergivelse, forældelse, konfusion eller præklusion af gæld
  • C.B.1.4.3.4 om gevinst på overkurslån
  • C.B.1.4.3.5 om gevinst på knæklån
  • C.B.1.4.3.6 om gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån
  • C.B.1.4.3.7 om gevinst og tab på gæld i fremmed valuta
  • C.B.1.6 om gevinst på gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital - KGL (kursgevinstloven) § 24 A
  • C.B.1.7 om, opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld
  • C.B.1.2 om, hvilke fordringer/gæld der er omfattet af KGL (kursgevinstloven) mv.

Regel

Personer og dødsboer, der ikke driver næringsvirksomhed ved finansiering, skal som hovedregel ikke medregne gevinst og tab på gæld ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL (kursgevinstloven) § 20.

Hovedreglen om skattefrihed gælder dog ikke i følgende tilfælde:

Eksemplerne nedenfor illustrerer tilfælde, hvor gevinst og tab på gæld ikke er skattepligtig/ fradragsberettiget.

Eksempel

En person optager et obligationslån på 1.000.000 kr. til kurs 95. Lånet skal indfries til kurs 100. Tabet på 50.000 kr. kan ikke fradrages.

Eksempel

En person optager et obligationslån med fast rente på 4 pct. Renten stiger, og lånet omlægges til fast rente på 6 pct., hvorved restgælden reduceres. Den opnåede gevinst som følge af den lavere restgæld er ikke skattepligtig.

Oversigt over lovændringer

KGL (kursgevinstloven) § 20 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997, som har virkning fra indkomståret 1998. Se om kursgevinstlovens historik i afsnit C.B.1.1 Kursgevinstlovens systematik og indhold. Der er ikke efterfølgende ændret i bestemmelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.