Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.2.3.1.3.5 Magasinvarer

Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der forstås ved magasinvarer, og hvordan de behandles i relation til varelagerloven

Afsnittet indeholder:

  • Magasinvarer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Magasinvarer

Magasinvarer er lagre af bygge- og maskinmaterialer, der bruges til anlæg og vedligeholdelse. Udgifterne hertil fratrækkes straks, og lageret er derfor ikke omfattet af varelagerloven.

Det forudsættes dog, at beholdningerne er et naturligt lager for den løbende drift. Det skal vurderes ud fra bl.a. lagerets art og størrelse i forhold til virksomhedens branche og størrelse.

I en konkret sag fremgik det forudsætningsvist, at der er hjemmel til straksfradrag for udgifter til magasinvarer, fordi Landsskatteretten skønsmæssigt anså dele af beholdningerne for netop magasinvarer med fuldt fradrag. Se TfS 1985, 341 LSR.

I et bindende svar tiltrådte Ligningsrådet, at et lager af småreservedele, fx lyspærer, kunne anses for driftsvarer, hvis udgifter kunne trækkes fra straks, fordi lageret var forudsat at være både almindeligt og nødvendigt til skibsdrift. Se SKM2002.140.LR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1985, 341 LSR

En del af materialelageret blev efter et skøn anset som omkostnings- og magasinvarer, hvis udgifter kunne fratrækkes straks. Sidstnævnte del hørte derfor ikke under varelagerloven.

 

Ligningsrådet

SKM2002.140.LR

Småreservedele til et skib, fx lyspærer, blev anset for driftsvarer og tilladt fratrukket straks. Disse blev derfor ikke anset for varelager.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.