Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.3.1.4 Aktiver, der aldrig er varelager

Indhold

Dette afsnit handler om fast ejendom, fordringer, immaterielle rettigheder samt igangværende arbejder for fremmed regning, som alle falder helt uden for varelagerbegrebet, der kun omfatter løsøre.

Afsnittet indeholder:

  • Fast ejendom
  • Fordringer
  • Immaterielle rettigheder
  • Igangværende arbejder for fremmed regning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fast ejendom

Fast ejendom eller dele af fast ejendom er ikke omfattet af varelagerloven.

Det samme gælder ejendomme, der ejes af en ejendomsmægler eller af en bygningshåndværker, og som er erhvervet for at skulle sælges videre.

Varelagerloven kan hverken anvendes på bygninger, der opføres for egen regning, eller på bygninger, der opføres i entreprise. Se LSRM 1955, 146 LSR og LSRM 1982, 194 LSR.

Landsskatteretten nægtede i en konkret sag at tillade nedskrivning på den bogførte værdi af byggegrunde, som var opkøbt til bebyggelse med sommerhuse, selv om grundene var faldet markant i pris, og salget af dem nærmest var gået i stå. Se LSRM 1985, 79 LSR.

Landbrugets jordbeholdninger er skattemæssigt en del af den faste ejendom. De bliver heller ikke omfattet af varelagerloven i de tilfælde, hvor landbrugeren udarbejder et særligt beholdningsregnskab, hvor værdien af disse beholdninger medtages ved indkomstopgørelsen.

Se også

Se også afsnit C.C.4.2.3 Jordbeholdninger om jordbeholdninger.

Træer på rod, afgrøder i jorden og frugt på træer er dele af den faste ejendom, og varelagerloven finder først anvendelse, når træerne fældes, afgrøderne er høstet, eller frugten er plukket.

Ligningsrådet har fastsat særlige regler for, hvilke planter og andre beholdninger på gartnerier og frugtplantager, der skal medregnes til varelageret. Se afsnit C.C.4.3.5 Gartnerier, planteskoler og frugtplantager om gartnerier planteskoler og frugtplantager.

Se også

Se også afsnittene

  • C.C.6.4 om jordbeholdninger, herunder jordbeholdningserklæring
  • C.C.4.3.4 om skovbrug.

Fordringer

Værdipapirer er ikke omfattet af varelagerloven. En fondsbørsvekselerers beholdning af værdipapirer, som han eller hun køber og sælger for egen regning, kan ikke behandles efter reglerne i varelagerloven.

Pengeinstitutter og forsikringsselskaber mv. kan ved indkomstopgørelsen tage hensyn til kurssvingninger på værdipapirbeholdninger.

Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder som fx goodwill, patentrettigheder, lejeretter mv. er ikke omfattet af varelagerloven, fordi de ikke er fysiske genstande.

Se også

Se også afsnittene

  • C.C.6.4 om goodwill og andre immaterielle rettigheder mv.
  • C.C.2.4.5.2 om afskrivning på goodwill og andre immaterielle aktiver.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er ikke omfattet af varelagerloven, fordi ejendomsretten til de medgåede og undertiden til indkøbte, men endnu ikke forbrugte varer er kundens, for hvis regning arbejdet eventuelt udføres.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.2.1 Igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen om igangværende arbejder for fremmed regning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1985, 79 LSR

Nedskrivning blev nægtet på den bogførte værdi af byggegrunde, som var opkøbt til bebyggelse med sommerhuse, selv om grundene var faldet markant i pris. Ikke anset for varelager.

 

LSRM 1982, 194 LSR

En murermesters nedskrivning for et ukonstateret tab på en investering i form af en påbegyndt opførelse af huse til salg blev afvist af Landsskatteretten. Ikke anset for varelager.

 

LSRM 1955 146 LSR

Landsskatteretten udtalte i forbindelse med sagen, at bestemmelserne i Skattedepartementets cirkulære af 8. april 1953 om opgørelse af varelagre mv. ikke kunne bruges på en bygning under opførelse.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.