Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.4.3.5 Gartnerier, planteskoler og frugtplantager

Indhold

Dette afsnit beskriver særlige skattemæssige forhold ved gartnerier, planteskoler og frugtplantager.

Afsnittet indeholder:

 • Gartnerier og planteskoler
 • Frugtplantager
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Gartnerier og planteskoler

Varelagerloven

Varelageropgørelsen for gartnerier og for planteskoler skal omfatte følgende:

 • Beholdninger af frugt på lager
 • Grøntsager i kule
 • Indkøbte planter
 • De på opgørelsesdagen salgsfærdige potteplanter
 • Beholdninger af planter i urtepotter under kultur
 • Planter udplantet i drivhuse
 • Moderplanter, som skal tjene til formering ved afskæring af formeringsmateriale
 • Afskæringsplanter.

Planter udplantet på friland samt alle øvrige rodfaste planter og vækster indgår derimod ikke i varelageropgørelsen. Se om varelagerreglerne i afsnit C.C.2.3.1.2 Varelagerets bestanddele.

Værdiansættelsen

Værdiansættelsen skal som hovedregel foretages på grundlag af en opgørelse over produktionsomkostningerne for den enkelte planteart. I tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan anskaffelsesprisen dog opgøres på grundlag af rimelige enhedspriser.

Særlige regler før den 1. maj 1970 og den 1. februar 1971

Der findes regler for gartnerier og planteskoler, som er erhvervet eller etableret før henholdsvis den 1. maj 1970 og den 1. februar 1971. Se Ligningsvejledningen for 1990, s. 898.

Frugtplantager

Erhverves en igangværende frugtplantage, anses værdien af frugt på træerne på erhvervelsestidspunktet som en bestanddel af den faste ejendom, og værdien kan ikke fratrækkes ved indkomstopgørelsen.

Ligningsrådets anvisning for landbrugets jordbeholdninger kan ikke anvendes på frugt på træer. Se TfS 1997, 145 LSR.

Høstede frugter er varelager, så værdien af frugtlageret ved regnskabsårets slutning skal medregnes i indkomstopgørelsen. Se om varelagerreglerne i afsnit C.C.2.3.1.4 Aktiver, der aldrig er varelager.

Udgifter til plantning af frugttræer mv.

Reglerne om fradrag for udgifter til plantning af frugttræer mv. er beskrevet i afsnit C.C.4.4.6 Nyplantning af fredskov, plantning af juletræer og frugttræer, læhegn, flerårige energiafgrøder mv..

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1997, 145 LSR.

Der var ikke hjemmel til at fratrække værdien af æbler på træer ved erhvervelse af en frugtplantage, fordi frugtplantager ikke var omfattet af Ligningsrådets anvisninger om landbrugets jordbeholdninger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.