Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.3.1.5 Opgørelse af varelageret

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan varelageret skal gøres op.

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af varelageret
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Opgørelse af varelageret

Varelagerets størrelse skal optælles eller opgøres fysisk på statustidspunktet, og indirekte beregninger af varelagerets størrelse kan normalt ikke accepteres. Dog kan en opgørelse af varelageret, der er baseret på lagerbogholderi, godtages, selv om optællingen foregår på et andet tidspunkt end statustidspunktet. Se § 15, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018 (mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder) og § 14 i bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018 (mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder).

I en konkret sag afhændede en erhvervsdrivende sit varelager i forbindelse med, at han ophørte med at drive virksomhed. Byretten nægtede ham fradrag for hans tab, fordi han ikke havde optalt sit varelager fysisk. Byretten fandt det således betænkeligt at tilsidesætte det skøn, som Landsskatteretten havde udøvet. Se SKM2011.175.BR.

Også ukurante varer skal tages med ved lageroptællingen, fordi ukurans alene er et spørgsmål om at værdiansætte varelageret korrekt, og ikke en opgørelsesmåde i sig selv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2011.175.BR

En frimærkehandler kunne i mangel af fysisk optælling af sit varelager ikke dokumentere sit tab, da han solgte sit varelager i forbindelse med ophør af sin virksomhed. Til trods for en sagkyndig erklæring om det urimelige i Landsskatterettens skøn, fandt byretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte dette.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.