Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.3.2.2 Bygningshåndværkere, entreprenører m.fl.

Indhold

Dette afsnit omhandler praksis, hvor spørgsmålet har været, om det arbejde, som bygningshåndværkere, entreprenører m.fl. har præsteret, kan anses for igangværende arbejde for fremmed regning, og dermed, hvornår vederlaget skal beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Praksis for, om bygningshåndværkere, entreprenører m.fl. er anset for at drive virksomhed med igangværende arbejder for fremmed regning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.2.1 Igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen om igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen, hvor regler og praksis for bl.a. bygningshåndværkere, entreprenører m.fl. er omtalt.

Praksis for, om bygningshåndværkere, entreprenører m.fl. er anset for at drive virksomhed med igangværende arbejder for fremmed regning

En virksomhed, som modtog affald fra kunder, der til gengæld betalte et beløb til virksomheden, blev anset for indkomstskattepligtig af vederlaget på tidspunktet for modtagelsen af affaldet - og betalingen. Landsskatteretten fandt nemlig, at selskabet allerede ved at modtage affaldet havde ydet det, den var forpligtet til ifølge aftalen, og derfor havde erhvervet et endeligt og ubetinget krav på vederlaget. De omkostninger, som virksomheden efterfølgende havde til sortering, bearbejdelse, salg og slutdeponering, var kunderne uvedkommende og blev anset for almindelige driftsomkostninger, som virksomheden kunne fratrække løbende. Se TfS 1994, 409 LSR.

Eksempel

En vognmand aftaler med en række landmænd at køre roer til en sukkerfabrik for en nærmere fastsat pris pr. kørt, vejet ton. Arbejdet strækker sig henover et årsskifte. Selv om arbejdet først afsluttes fx i januar året efter, anses det ikke for et igangværende arbejde, som først skal indtægtsføres i året efter, når vognmanden har aftalt fast pris pr. kørt ton, og det er muligt ved hjælp af vejesedler at opgøre det nøjagtige tilgodehavende pr. 31. december.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1994, 409 LSR

En virksomhed, der modtog affald fra kunder, der ved afleveringen betalte virksomheden herfor, blev ikke anses for at drive virksomhed med igangværende arbejder for fremmed regning, fordi den allerede ved at modtage affaldet, havde opfyldt aftalen med kunderne. Det modtagne vederlag skulle derfor indtægtsføres i modtagelsesåret, og de senere driftsomkostninger i forbindelse med efterbehandling af affaldet blev anset for almindelige løbende driftsudgifter.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.