Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.3.2.3 Advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv

Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, som advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv kan vælge at lade sig beskatte efter, hvis ikke de vælger de regler, som er beskrevet under afsnit C.C.2.3.2.1 Igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen

  • Særlige regler for advokater, revisorer og udøvere af tilsvarende liberale erhverv om indtægtsførsel af honorarer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.2.1 Igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen om igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen, hvor regler og praksis for bl.a. advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv er omtalt.

Særlige regler for advokater, revisorer og udøvere af tilsvarende liberale erhverv om indtægtsførsel af honorarer

Honorarer skal føres til indtægt, når udøveren af det liberale erhverv har erhvervet endelig ret til beløbet, hvilket er tilfældet, når en sag er moden til at afregne, dvs. gjort færdig og honorarkravet ikke er bestridt af klienten. Derfor er det faktiske faktureringstidspunkt ikke afgørende. Se UfR 2001, 1226 HRD.

Acontohonorarer, der udskrives, fx efter aftale med klienten eller efter branchekutyme, skal ligeledes indtægtsføres løbende, også selv om udøveren af det liberale erhverv ikke har vundet endelig ret til beløbet. Tilsvarende kan den pågældende løbende fratrække de driftsudgifter, han eller hun har afholdt. Se SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a.

(Ovennævnte fremgik af tidligere, men senere ophævede SD-cirkulære 1995-20)

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.2.1 Igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen om de generelle regler for bl.a. advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv. I sagen TfS 1999, 253 VLD havde revisionsfirmaet ikke valgt de ovennævnte særlige regler.

Afsnittet indeholder:

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 2001, 1226 HRD

Et revisionsfirma skal føre sit honorar til indtægt, så snart det er modent til at afregne, dvs. revisionsopgaven er udført og honorarkravet ikke er bestridt af klienten. Det er derfor ikke afgørende for honorarets beskatningstidspunkt, hvornår fakturaen udskrives.

 

Landsretsdomme

TfS 1999, 253 VLD

Et revisionsfirma brugte reglen om igangværende arbejder for fremmed regning og indtægtsførte og fratrak henholdsvis det samlede honorar og driftsudgifter i retserhvervelsesåret. Spørgsmålet i sagen var, hvornår revisionsfirmaet havde vundet endelig ret til totalhonoraret.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.