Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.C.2.5.3.2.3 Forudbetalinger og acontohonorarer

Indhold

Dette afsnit beskriver, på hvilket tidspunkt forudbetalinger og acontohonorarer skal beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Successiv retserhvervelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Forudbetalinger beskattes efter praksis først, når der er erhvervet endelig ret til beløbet.

Eksempel

En kursusvirksomhed blev først skattepligtig af forudbetalinger, da den havde gennemført kurserne. Se SKM2006.568.LSR. 

Successiv retserhvervelse

Hvis der sker successiv retserhvervelse, så der er erhvervet endelig ret til et acontohonorar, skal honoraret regnes med, når acontoregningen er eller kunne have været sendt til kunden og forlangt betalt. Dette kan være tilfældet, når acontohonoraret modtages.

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.5.3.2.5 om serviceydelser
  • C.C.2.5.3.2.6 om lejeindtægter og leasingindtægter
  • C.C.2.5.3.4 om resolutive og suspensive betingelser.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1995, 462 ØLD

Et selskabs hovedydelse bestod i at give service med afhjælpning af driftsforstyrrelser på edb-anlæg, og selskabet krævede forudbetaling for ét år ad gangen. Selskabet kunne periodisere indkomsten på de indkomstår, som forudbetalingerne vedrørte.

Samtidig skulle de udgifter, der var forbundet med at opfylde servicekontrakterne, betragtes som løbende driftsudgifter, der først kunne fradrages i betalingsåret.

Den forudgående sag i Landsskatteretten angik i første omgang spørgsmålet om, hvorvidt selskabet var berettiget til at tage fradrag for hensættelser til dækning af de skønnede udgifter til opfyldelse af forpligtelser på de forudbetalte servicekontrakter i det følgende år. Dette blev nægtet af Landsskatteretten.

Ledende dom.

Se Skatteministeriets kommentar til dommen i TfS 1995, 811.

Dommen omtales også i afsnit C.C.2.5.3.2.5 Serviceydelser og om udgiftssiden i afsnit C.C.2.5.3.3.3 Udgifter i forbindelse med serviceydelser.

Se afsnit C.C.2.5.3.3.10 Hensættelser om hensættelser.

Landsskatteretskendelser

SKM2017.635.LSR

Beskatningen af licensindtægter kunne ske på betalingstidspunkterne, uanset at aftale om levering af ydelserne var indgået forud og strakte sig over flere år.

SKM2006.568.LSR

Forudbetalinger til en konsulent- og undervisningsvirksomhed skulle først indtægtsføres af virksomheden, når kurserne var gennemført, selvom der var sket fakturering og betaling i tidligere år.

 

SKM2001.276.LSR

En kunstner flyttede fra Danmark den 19. juni 1996. Kunstneren havde fået udbetalt honorar og acontobetalinger i forbindelse med pladeindspilninger mv. Landsskatteretten lagde til grund, at kunstnerens fulde skattepligt til Danmark var ophørt ved opgivelsen af kunstnerens lejlighed den 19. juni 1996. Under hensyn til praksis vedrørende forfatterrettigheder mv. fandt Landsskatteretten, at kunstneren kun kunne anses for skattepligtig til Danmark af de acontoudbetalinger, der var udbetalt til klageren inden fraflytningen den 19. juni 1996.

 

TfS 2000, 509 LSR

Udstedelse af gavekort blev anset for en aftale om køb med forudbetaling. Landsskatteretten fandt, at der først var erhvervet endelig ret til disse indtægter ved indløsning af gavekortene.

 

TfS 1989, 224 LSR

De forudbetalinger, som et selskab havde modtaget og afgivet i forbindelse med licensaftaler, blev anset for omfattet af statsskatteloven, da der ikke var tale om salg af patenter. Forudbetalingerne skulle indtægts-/udgiftsføres i de år, hvor de var modtaget eller erlagt, da de ikke kunne kræves tilbage.

Se i afsnit C.C.2.5.3.3.2 Forudbetalte ydelser, herunder leje- og leasingudgifter om forudbetalte ydelser.

Skatterådet

SKM2017.728.SR

Skatterådet bekræftede, at et selskab kunne periodisere et "Upfront Fee", som det havde modtaget i forbindelse med et forskningsprojekt. Det var Skatterådets opfattelse, at selskabet først havde erhvervet endelig ret til beløbet i takt med, at det leverede sine ydelser i henhold til den mellem parterne aftalte tidsplan, og på en måde, der ikke berettigede modparten til at kunne forlange beløbene tilbagebetalt. Beskatning af det modtagne beløb i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 8, jf. SL (statsskatteloven) § 4 ville derfor ligeledes skulle ske i takt hermed.

SKM2011.99.SR

Et selskab, som afholdt udgifter til etablering af et kraftvarmeværk, modtog betalinger - herunder forudbetalinger - fra to aftagere af varme fra værket til dækning af selskabets omkostninger til afskrivning og forrentning ved etablering af værket. Betalingerne skulle periodiseres over aftalens løbetid (20 år).

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.