Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.C.2.5.3.3.3 Udgifter i forbindelse med serviceydelser

Indhold

Dette afsnit beskriver, på hvilket tidspunkt en leverandør af serviceydelser kan fratrække de udgifter, der er forbundet med leverancen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel: Leverandøren
  • Regel: Modtager af serviceydelsen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel: Leverandøren

En leverandørs udgifter, der er forbundet med opfyldelse af en servicekontrakt, betragtes som løbende driftsudgifter, der først kan fradrages af leverandøren i takt med, at udgifterne afholdes. Se TfS 1994, 409 LSR og SKM2011.669.HR.

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.5.3.2.5 om indtægter ved serviceydelser
  • C.C.2.5.3.3.10 om hensættelser til garantiforpligtelser og serviceydelser.

Regel: Modtager af serviceydelsen

En modtager af en serviceydelse vil, når der er tale om en forudbetaling for en flerårig periode, ikke kunne trække udgiften fra i betalingsåret. I stedet for kan modtageren fordele (afskrive) udgiften over perioden efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.669.HR.

SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a, indeholder ikke hjemmel til at foretage fradrag for hensættelser til fremtidige udgifter, herunder hensættelser til imødegåelse af fremtidige udgifter til serviceforpligtelser.

Uanset ordlyden af bestemmelsen har administrativ praksis dog indrømmet adgang til fradrag for hensættelser til imødegåelse af udgifter ved opfyldelse af garantiforpligtelser, når visse betingelser er opfyldt.

Denne praksis er udvidet til at omfatte hensættelser til serviceforpligtelser, men kun i tilfælde:

  • hvor serviceforpligtelserne er påtaget i forbindelse med et salg,
  • vederlaget er indeholdt i købesummen, og
  • serviceforpligtelsen endvidere har en nær sammenhæng med garantiforpligtelser,
  • som sælgeren samtidig påtager sig.

Principiel dom.

Dommen stadfæstede SKM2010.300.VLR.

Dommen omtales også i afsnit C.C.2.5.3.3.10 Hensættelser om hensættelser.

I afsnittet omtales bl.a. betingelserne for hensættelse til garantiforpligtelser og serviceforpligtelser.

Landsretsdomme

TfS 1995, 462 ØLD

Udgifter forbundet med at opfylde forudbetalte servicekontrakter betragtes som løbende driftsudgifter, der først kan fradrages i betalingsåret.

Sagen i Landsskatteretten angik i første omgang spørgsmålet om fradrag for hensættelser til dækning af skønnede udgifter i det følgende år til opfyldelse af forpligtelser på forudbetalte servicekontrakter. Dette blev nægtet af Landsskatteretten.

Ledende dom

Se Skatteministeriets kommentar til dommen i TfS 1995, 811.

Dommen omtales også i afsnit C.C.2.5.3.2.3 Forudbetalinger og acontohonorarer om forudbetalinger og i afsnit C.C.2.5.3.2.5 Serviceydelser om indtægter i forbindelse med serviceydelser.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.