Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.C.2.5.3.3.4 Reklameudgifter og rabatter

Indhold

Dette afsnit beskriver, på hvilket tidspunkt reklameudgifter kan trækkes fra.

Afsnittet indeholder:

  • Regel: Reklame
  • Regel: Rabatydelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel: Reklame

Udgifter til reklame kan trækkes fra, når de afholdes, uanset om formålet med udgifterne er at opnå salg i det aktuelle eller i senere indkomstår. Se LL (ligningsloven) § 8, stk. 1, som præciserer SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a, på dette punkt, og afsnit C.C.2.2.2.5.3 Fradrag for udgifter til reklamer.

Regel: Rabatydelser

Rabat, som er ydet til en varedebitor, og som skyldes på statustidspunktet, kan fratrækkes. Rabatterne beregnes efter en opgørelse af hver enkelt varedebitors eventuelle krav på dette tidspunkt. 

Varesalget kan reduceres med ydede rabatter. Denne reduktion skal ske i det år, hvor kravet på rabatten gøres gældende af kunderne. Der kan altså ikke henlægges til at imødegå uvisse rabatkrav, fx kasserabat. Se LSRM 1970.151, LSRM 1975.67 og LSRM 1975.153.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1975.67

En købmand kunne ikke hensætte til dækning af endnu ikke indløste rabatmærker. Udgiften skulle trækkes fra i det år, hvor forpligtelsen blev aktuel.

Se tilsvarende LSRM 1975.153.

LSRM 1970.151

Der kunne ikke hensættes til rabatydelse, fordi det på statustidspunktet måtte anses for uvist, i hvilket omfang rabatforpligtelsen blev aktuel. Fradrag kunne derfor først tages i det år og i det omfang, hvori kunderne faktisk gjorde kravet på rabatten gældende.

 

Skatterådet

SKM2017.516.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at det ville være personlig indkomst for kunderne i Spørger at modtage en rabat på baggrund af kundens låneengagement med NN.

Skatterådet kunne desuden bekræfte, at de kunder, der havde et låneengagement med Spørger, kunne modtage en rabat, som en nedsættelse af en fradragsberettiget udgift. Skatterådet kunne også bekræfte, at Spørger havde fradrag for den ydede rabat, både hvor kunden havde lån hos NN og hos Spørger.

Afslutningsvist kunne Skatterådet bekræfte, at kunderne ville retserhverve rabatten på udbetalingstidspunktet, og at Spørgers fradragstidspunkt var på udbetalingstidspunktet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.