Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.C.2.5.3.2.4 Afbetalingssalg

Indhold

Dette afsnit beskriver, på hvilket tidspunkt afbetalingssælgerens indtægter skal beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel: Afbetalingssælger
  • Regler for købte eller belånte afbetalingskontrakter.

Regel: Afbetalingssælger

En afbetalingssælger skal tage hele salgssummen til indtægt i salgsåret, inklusive et eventuelt fast finansieringstillæg og med tillæg af det eventuelt forudberegnede rentebeløb for hele kontraktperioden.

Se også

Se også afsnit

  • C.B.1.7.1 om reglerne for personers opgørelses af tab
  • C.B.1.7.3 om reglerne for selskabers opgørelse af tab.

Regler for købte eller belånte afbetalingskontrakter

For køb og belåning af afbetalingskontrakter gælder følgende regler:

  • Den, der køber afbetalingskontrakter, skal regne den del af fortjenesten (vederlaget), der modtages gennem afdrag, med til indkomsten, efterhånden som afdragene indgår.
  • Den, der yder lån mod sikkerhed i afbetalingskontrakter, skal regne renter og provisioner mv. med til indkomsten, efterhånden som de er indtjent.
  • Når debitorer overtages til et beløb under pari (dvs. under kurs 100), fx i forbindelse med køb af virksomhed, skal forskellen mellem det beløb, som debitorernes gæld faktisk bliver indfriet med, og det beløb, der blev overtaget, indtægtsføres i det eller de år, hvori de enkelte tilgodehavender bliver indfriet.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.