Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.C.2.5.3.2.6 Leje- og leasingindtægter

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår leje- og leasingindtægter skal beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Leje- og leasingindtægter skal regnes med til indkomsten for den periode, som lejen betales for. Dette gælder også, selvom lejen er forudbetalt for en flerårig periode, og selvom lejekontrakten er uopsigelig fra begge parters side. En eventuel tinglysning er uden betydning for beskatningstidspunktet.

Eksempel

En lejer betaler husleje i december år 2020 for hele 2021 og første halvår af 2022. Udlejeren skal regne den del af lejen, som vedrører 2021, med til indkomsten i det indkomstår, som dækker perioden 2021. Resten skal regnes med til det indkomstår, som dækker første halvår af 2022. Se fx SKM2011.38.BR.

Se også

Se også afsnit

  • C.H.2.1.6.13 om timeshare
  • C.C.2.5.3.3.2 om tidspunktet for lejerens fradrag.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2011.38.BR

Lejeindtægter skal regnes med til den periode, som de vedrører (betales for). Betalingstidspunktet er ikke afgørende.

Landsskatteretssager

TfS 1987, 459 LSR

Leasingindtægt skulle periodiseres efter de almindelige principper for lejeindtægter, dvs. indtægtsføres i de år, den vedrørte, selvom den havde sammenhæng med en lejeudgift, der først kunne trækkes fra i forfaldsåret.

TfS 1976, 8 LSR

En lejeindtægt, der var forudbetalt for 10 år, skulle periodiseres over de år, den vedrørte.

Skatterådet

SKM2012.703.SR Skatteyderen havde indgået en 30-årig brugsretsaftale vedrørende opsætning mv. af vindmøller på sin ejendom. Der blev i den forbindelse ydet et engangsvederlag, som skatteyderen indtægtsførte med 1/30 årligt.

Skatterådet fandt, at skatteyderen ikke kunne fortsætte med at periodisere de forudbetalte beløb over lejeperioden, hvis han solgte ejendommen.

Skatterådet bekræftede, at det beløb, som ved salget af ejendommen endnu ikke er blevet beskattet, og som dækkede forudbetalt leje, skulle beskattes i afståelsesåret som personlig indkomst.

Se også afsnit C.H.2.1.2 Fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.