Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.2.4.5.1 Underskudsfremførsel

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for fremførsel af uudnyttede underskud opstået i ét indkomstår til efterfølgende indkomstår.

Afsnittet indeholder:

  • Fremførsel af underskud - SEL (selskabsskatteloven) § 12
  • Selskaber i sambeskatning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fremførsel af underskud - SEL (selskabsskatteloven) § 12

Der er adgang for selskaber mv. til at fremføre uudnyttede underskud i den skattepligtige indkomst i ét indkomstår til modregning i positiv skattepligtig indkomst i de efterfølgende indkomstår. Se SEL (selskabsskatteloven) § 12, stk.1.

Underskud kan kun fremføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. Heri ligger et princip om, at de ældste underskud skal anvendes først.

Reglerne om fremførsel af underskud fremgik tidligere af LL (ligningsloven) § 15, men er ved lov nr. 591 af 18 juli 2012 overført til SEL (selskabsskatteloven) §§ 12, 12 A, 12 B, 12 C og 12 D, med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere. Lovændringen indfører endvidere en generel begrænsning af adgangen til at fremføre underskud. Se SEL (selskabsskatteloven) § 12, stk. 2, hvorefter underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige indkomst, der ikke overstiger 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau). Et herefter resterende underskud kan fradrages i 60 pct. af den del af den skattepligtige indkomst, der overstiger grundbeløbet. Se C.D.2.4.5.3 Generel begrænsning af selskabers underskud SEL § 12, stk. 2 om generel begrænsning af selskabers underskud.

Grundbeløbet 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau) reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20 og udgør i 2023 9.135.000 kr.  

Tidligere var adgangen til at fremføre underskud til modregning i senere indkomstår begrænset til en periode på 5 år. Denne tidsbegrænsning blev ophævet i 2002 med virkning for underskud opstået i indkomståret 2002 eller senere.

Selskaber i sambeskatning

For selskaber, der indgår i en sambeskatning, opgøres der en sambeskatningsindkomst, der består af summen af den skattepligtige indkomst for hvert selskab omfattet af sambeskatningen.

Den skattepligtige indkomst i selskaberne opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber.

Sambeskatningsindkomsten opgøres efter, at der i hvert enkelt selskab er foretaget modregning af fremførselsberettigede underskud, der vedrører tidligere indkomstår.

Fremførsel af underskud i en sambeskatning sker i denne rækkefølge:

  1. Særunderskud. Underskud i et selskab fra perioder inden sambeskatningen kan kun modregnes i overskud i det pågældende selskab.
  2. Egne underskud fra tidligere år i den aktuelle sambeskatning.
  3. Fordeling af årets underskud i sambeskatning. Ved negativ sambeskatningsindkomst fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres hos det pågældende selskab til modregning for efterfølgende indkomstår.
  4. Andre selskabers underskud fra tidligere år i sambeskatning.

Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 2.

Adgangen for selskaber mv. til at fremføre underskud til modregning i efterfølgende års indkomst er underkastet en række begrænsninger. Se SEL (selskabsskatteloven) §§ 12, stk. 2 og 12 A-D.

Se også

Se også afsnit C.D.2.4.5.2 Underskudsbegrænsning og C.D.2.4.5.3 Generel begrænsning af selskabers underskud SEL § 12, stk. 2 om begrænsninger i adgangen til underskudsfremførsel.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2018.93.SR

Skatterådet bekræftede, at skattemæssige underskud, der er opstået i H1’s faste driftssted i Danmark, ikke fortabes ved at flytte hjemstedet for H1 til Danmark.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.