Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2020-1
<< indholdsfortegnelse >>

C.H.3.5 Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom

Indhold

Dette afsnit handler om:

Ændringerne i EVSL (ejendomsværdiskatteloven) som følge af lov nr. 688 af 8. juni 2017 (om bl.a. ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.), lov nr. 278 af 17. april 2018 (om bl.a. indførelsen af et forsigtighedsprincip) samt lov nr. 1727 af 27. december 2018 (om dele- og platformsøkonomi) er fuldt ud indarbejdet. 

>Lov 1580 af 27. december 2019 er indarbejdet for så vidt angår de bestemmelser, der er trådt i kraft per 1. januar 2020.<

Nedenstående er derfor udtryk for de regler, der er gældende for ejendomme, der vurderes efter §§ 5 eller 6 i ejendomsvurderingsloven. Reglerne om ejendomsværdiskat beskrevet i dette afsnit har virkning fra og med det skatteår eller indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af nye ejendomsvurderinger foretaget efter EVL §§ 5 eller 6. >Bemærk dog de særlige forhold for ejendomsværdiskatten for 2020 beskrevet nedenfor.<

Ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 (udskydelse af de nye ejendomsvurderinger) er de nye ejendomsvurderinger efter §§ 5 g 6 i EVL udskudt til at ske per 1. januar 2020 for ejerboliger og per 1. januar 2021 for andre ejendomme. Se EVL §§ 87 for ejerboliger og 88 for andre ejendomme. Vurderingerne efter den tidligere gældende vurderingslov videreføres således i 2018 og 2019 for ejerboliger og 2018-2020 for andre ejendomme.

For beskrivelse af reglerne omkring ejendomsværdiskat af ejendomme vurderet efter EVL §§ 87 og 88, henvises til juridisk vejledning 2017-2, afsnit C.H.3.5 Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom. >Se i denne forbindelse umiddelbart nedenfor om ejendomsværdiskatten for 2020.<

>Særligt for ejendomsværdiskatten 2020<

>Med lov nr. 1580 af 27. december 2019 er der indført samtidighed for beskatningsgrundlagene for grundskyld og ejendomsværdiskat fra og med 1. januar 2020. I 2020 vil det derfor være den gældende vurdering fra 2019, foretaget efter den tidligere gældende vurderingslov, der danner grundlag for både ejendomsværdiskat og grundskyld. Ejendomsværdiskatten for 2020 vil blive beregnet ud fra reglerne beskrevet i den juridiske vejledning 2017-2, men under hensyn til de ændringer der følger af lov nr. 1580 af 27. december 2019 og som er trådt i kraft 1. januar 2020. Det drejer sig i EVSL (ejendomsværdiskatteloven) om:<

  • >§ 1, stk. 1, der nu undtager kolonihavehuse på fremmed grund for beskatning efter SL (statsskatteloven) § 4, litra b, 2. pkt., og ejendomsværdiskatteloven<

  • >§ 4, nr. 6, 3. pkt., hvor fristen f.or meddelelse til told- og skatteforvaltningen er ændret til 3 måneder fra vurderingen foreligger.<

  • >§ 4 a, stk. 1, hvor beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten er ændret til vurderingen i året før indkomståret.<

  • >§ 4 b, stk. 2, nr. 1, hvor beregningsgrundlaget for udenlandske ejendomme er ændret til handelsværdien pr. 1. januar i året før indkomståret<

  • >§ 9, der nu også omfatter seniorpension<

>Disse ændringer gælder for beregningen af ejendomsværdiskatten i 2020 og erstatter derfor beskrivelsen i den juridiske vejledning 2017-2, når denne læses i relation til ejendomsværdiskatten for 2020.<

Landsskatteretten har i SKM2018.83.LSR taget stilling til ejendomsværdibeskatning af et kolonihavehus på lejet grund. Afgørelsen omhandler de tidligere gældende regler og er derfor ikke medtaget i denne udgave af Den juridiske vejledning. Afgørelsen skal dog ses i lyset af de tidligere gældende regler, som er beskrevet i Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.H.3.5.5.4 Beregning for ejendomme med særlige forhold., som der derfor henvises til.

>Med lov 1580 af 27. december 2019 er der fra 1. januar 2020 ikke længere grundlag for beskatning af kolonihavehuse på fremmed (lejet) grund efter hverken SL (statsskatteloven) § 4, litra b, 2. pkt., eller ejendomsværdiskatteloven. Det står i EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 1, stk. 1<.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.