Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.1.4.3 Salg, reparation mv. af luftfartøjer, som benyttes af statsinstitutioner ML § 34, stk. 1, nr. 13

Indhold

Afsnittet handler om momsfritagelsen i forbindelse med luftfartøjer, som anvendes af statsinstitutioner. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 13.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Formål
  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 13, har følgende ordlyd:

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

...

13) Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, som benyttes af statsinstitutioner, og af genstande, der er indbygget i eller anvendes ved udnyttelse af disse luftfartøjer."

Bestemmelsen har hjemmel i Direktiv 2006/112/EF (Momssystemdirektivet), artikel 371, og bilag X, del B, nr. 11, som har følgende ordlyd:

"DEL B. Transaktioner, som medlemsstaterne kan fortsætte med at fritage for afgift

...

11) Levering, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, som benyttes af statsinstitutioner, samt af genstande, der er indbygget i eller anvendes ved udnyttelse af disse luftfartøjer".

Formål

Forsvaret er en statslig institution og har dermed ikke fradragsret for købsmoms. For ikke at stille forsvaret dårligere kan leveringer af og til fly, der bruges af statsinstitutioner, ske momsfrit. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 13.

Regel

Leverancer I forbindelse med:

  • salg
  • ombygning
  • reparation
  • vedligeholdelse
  • befragtning
  • udlejning

af luftfartøjer, som benyttes af statsinstitutioner, er fritaget for moms. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 13.

Momsfritagelsen omfatter også levering af genstande, der er indbygget i eller anvendes ved udnyttelsen af disse luftfartøjer.

Virksomhederne kan sælge luftfartøjer, som (skal) benyttes af statsinstitutioner, med momsfritagelse efter ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 13. Dette gælder uanset, om statsinstitutionen selv køber luftfartøjet, eller om luftfartøjet købes af en udlejer, som har indgået aftale om udlejning med en statsinstitution. Det afgørende er, at flyet skal benyttes af en statsinstitution enten som ejer eller lejer. Hvis statsinstitutionen er lejer, kan udlejer ikke selv benytte flyet. Hvis der måtte være mere end en lejer samtidigt, skal alle lejere være statsinstitutioner. Se SKM2013.581.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatterådet

SKM2013.581.SR

Skatterådet bekræftede, at en udenlandsk statsinstitution kunne importere et fly momsfrit.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.