Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.11.6.3.3.4 Dagsbevis ML § 41, stk. 4

Moms vedrørende anskaffelse af små vare- og lastmotorkøretøjer kan kun fradrages, når køretøjet udelukkende anvendes til brug for virksomhedens fradragsberettigede aktiviteter.

Moms af lejeudgift kan trækkes fra med en tredjedel og moms af driftsomkostningerne kan trækkes fra fuldt ud, uanset at det lejede køretøj kun anvendes delvist i den momsregistrerede virksomhed. Hvis det lejede køretøj udelukkende anvendes i den momsregistrerede virksomhed, vil der for både leje og driftsomkostninger være fuld fradrag efter lovens almindelige fradragsregler i ML (momsloven) § 37.

Er der for et vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, for hvilke der er taget fuldt fradrag for moms vedrørende anskaffelse eller leje, betalt dagsafgift for udtagning af køretøjet til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål i henhold til ML (momsloven) § 29 a, anses køretøjet dog fortsat som anvendt udelukkende i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede leveringer af varer og ydelser. Se ML (momsloven) § 41, stk. 4

Fx hvis bilen ønskes brugt til flytning af private ejendele eller kørsel i forbindelse med en persons deltagelse i arrangementer, der er virksomheden uvedkommende. Se bemærkningerne til lov nr. 1353 af 21. december 2012.

For vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, for hvilke der er taget fuldt fradrag for moms vedrørende anskaffelse eller leje, kan der altså ske en afgiftsbetaling på 40 kr. pr. dag i indtil 20 dage pr. kalenderår for udtagning af køretøjet til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål. Der udstedes bevis for afgiftens betaling, som skal medbringes under kørsel med køretøjet den pågældende dag og efter anmodning vises til politiet eller skatteforvaltningen. Se ML (momsloven) § 29 a.

Ifølge ML (momsloven) § 29 a gælder således følgende:

  • Hvert dagsbevis gælder i ét døgn, fra kl. 00.00 til 23.59
  • Der kan højst købes 20 dagsbeviser til en bil i et kalenderår (1. januar til 31. december)
  • Dagsbeviset skal medbringes i varebilen. 

Vilkår for køb af dagsbeviser:

  • Dagsbeviset koster 225 kr., hvoraf de 40 kr. er momsandelen. Dagsafgiften dækker de skatte- og afgiftsmæssige krav der følger af en privat anvendelse af og rådighed over varebilen
  • Dagsbeviset skal købes mindst 1 time før den private kørsel i varebilen
  • Dagsbevis kan tidligst købes 45 dage før det skal bruges
  • Købte dagsbeviser kan ikke refunderes eller flyttes til andre dage
  • Ubrugte dagsbeviser kan ikke refunderes.

Undtagelse fra køb af dagsbevis mindst 1 time før kørslen:

  • Der skal ikke købes dagsbevis før kørslen ved direkte kørsel til brandstation eller tilsvarende, hvis føreren er tilkaldt til udrykningskørsel. Betaling for denne kørsel skal ske inden 7 dage efter udrykningskørslen, og føreren skal kunne dokumentere, at der var tale om udrykningskørsel. Se lov nr. 1431 af 5. december 2018.

Bemærk

Det er muligt at købe dagsbeviser til 185 kr. til biler med en totalvægt på 3001 - 4000 kg., men dette dagsbevis omfatter ikke moms. Dagsafgiften dækker således de skatte- og afgiftsmæssige krav bortset fra moms, der følger af en privat anvendelse af og rådighed over varebilen. Når der købes et dagsbevis til 185 kr. til biler med en totalvægt på 3001 - 4000 kg., skal virksomheden altså betale moms af den private kørsel, dvs. betale udtagningsmoms på normal vis.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2014.543.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers medarbejdere (montører), der havde firmabil på gule plader, kunne fragte deres private campingvogn til brug for overnatning ud på en campingplads nær et arbejdssted uden, at det vil blive betragtet som privat kørsel.

Skatterådet bekræfter, at spørgers medarbejdere, der ønsker at fragte deres private campingvogn ud til et overnatningssted nær arbejdsstedet, skal købe dagsbevis til privat kørsel i firmabilen på gule plader.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.