Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.17.5 Leveringsstedet for rejsebureauydelsen ML § 67 b

Indhold

Dette afsnit handler om fastlæggelse af leveringsstedet (dvs. det sted, hvor momsen skal betales) for enkeltydelsen, som er omfattet af særordningen for rejsebureauer. Se ML (momsloven) § 67 b.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Leveringsstedet for enkeltydelsen er der, hvor rejsebureauet har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres af bureauet. Se ML (momsloven) § 67 b, jf. ML (momsloven) § 67 a.

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

EU-domme

Sag C-260/95, DFDS A/S

Når et rejsebureau med hovedsæde i ét EU-land leverer ydelser til rejsende gennem et selskab, der fungerer som agent i et andet EU-land, så er disse ydelser momspligtige i sidstnævnte land. Det er en forudsætning, at agenten (der kun handler som filial) disponerer over de menneskelige og tekniske ressourcer, der er karakteristiske for et fast kontor.

Om dommen, se også afsnit D.A.6.2.3.3 Fast forretningssted Fast forretningssted

Skatterådet

SKM2020.473.SR

Spørger er et udenlandsk selskab, hvis kernevirksomhed er salg af rejser. Det er oplyst, at hjemmekontoret udgør medarbejderens primære arbejdsplads, og at der ikke er tale om en begrænset tidsperiode. Medarbejderens opgaver inkluderer blandt andet planlægning af disse rejser, herunder at tilbyde personlig og privat støtte til klienterne i løbet af rejserne.

Spørger har dog ingen forretningsmæssig interesse i, at medarbejderen arbejder fra Danmark, og opnår heller ingen forretningsmæssig fordel heraf. Skatterådet bekræfter, at Spørger ikke har fast driftssted i Danmark.

Det vurderes, at Spørger ikke vil få momsmæssigt fast forretningssted i Danmark. Der lægges ud over ovenstående vægt på, at der ikke skal sælge rejseydelser fra Danmark. Herudover er der lagt vægt på, at Spørger ikke vil få et repræsentationskontor i Danmark, at alle beslutninger vedrørende den overordnede ledelse af virksomheden foregår i Y-land, samt at virksomhedens centrale administrationsfunktioner ligeledes udføres der.

SKM2011.144.SR

Spørger solgte udelukkende flyrejser fra sit kontor i Danmark.

Skatterådet fastslog, at spørgers repræsentationskontor i Danmark ikke opfyldte betingelsen om tilstedeværelse af en tilstrækkelig grad af permanens og struktur med hensyn til menneskelige og tekniske ressourcer til, at det var i stand til at levere rejser omfattet af ML (momsloven) § 67.

Spørger kunne derfor i relation til udøvelsen af rejsebureauvirksomhed ikke anses for at have etableret et fast forretningssted i Danmark, hvorfra der blev solgt rejser omfattet af ML (momsloven) § 67. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at leveringsstedet for disse rejser ikke ville være i Danmark, jf. ML (momsloven) § 67 b.

SKM2011.55.SR

Et rejsebureau, som var påtænkt etableret i et land uden for EU, skulle ikke betale dansk moms efter særordningen for rejsebureauer, da selskabet ikke ville få et fast forretningssted i Danmark. Dette gjaldt uanset, at

  • virksomheden ville sælge rejserne via telefonsalg og website til danske kunder
  • virksomheden ville have en ansat i Danmark, som skulle forestå indkøbsfunktioner
  • virksomheden i et vist omfang ville købe regnskabsassistance, som delvist skulle udføres i Danmark.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.