Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.22.6 Fradragsret for moms af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

Indhold

Dette afsnit beskriver fradragsreglerne for moms i forbindelse med anskaffelse, drift og leje af vare- og lastmotorkøretøjer, der maksimalt vejer 3 tons. Se ML (momsloven) § 41.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Købsmoms
  • Betingelser for fradragsret
  • Driftsomkostninger
  • Salg af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons.

Se også

Se også afsnit D.A.11.6.3 Små vare-/lastbiler ML § 41 om fradragsreglerne for små vare-/lastbiler ML (momsloven) § 41.

Regel

ML (momsloven) § 41 indeholder særlige regler for opgørelsen af fradragsretten for moms i forbindelse med

  • anskaffelse
  • drift
  • leje

af vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på max. 3 tons.

Købsmoms

Reglerne i ML (momsloven) § 41, stk. 1 medfører, at der ved anskaffelsen af de omhandlede motorkøretøjer kun skal ske en vurdering af, om motorkøretøjet fuldt ud anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Se afsnit D.A.11.6.3 Små vare-/lastbiler ML § 41 om små vare-/lastbiler ML (momsloven) § 41.

Der er kun fradragsret for moms af anskaffelsen, hvis køretøjet udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Betingelser for fradragsret

Det er en betingelse for anvendelse af ML (momsloven) § 41, stk. 2 og 3, om drift og leje, at virksomhedens leverancer af momspligtige varer og ydelser overstiger 50.000 kr. årligt. Se ML (momsloven) § 41, stk. 5, og afsnit D.A.11.6.3.3.4 Dagsbevis ML § 41, stk. 4 om omsætning på over 50.000 kr. ML (momsloven) § 41, stk. 5.

Driftsomkostninger

For at være berettiget til fuld fradragsret for moms af driften af vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på max. 3 tons er det tilstrækkeligt, at motorkøretøjet har været anvendt delvist til udøvelse af virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Se ML (momsloven) § 41, stk. 2, og afsnit D.A.11.6.3.3.2 Drift af små vare-/lastbiler ML § 41, stk. 2 om drift af små vare-/lastbiler ML (momsloven) § 41, stk. 2.

Leje/leasing af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

For lejede vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons kan momsen vedrørende både lejen og driften fradrages fuldt ud, hvis det lejede motorkøretøj udelukkende anvendes til virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Moms af lejen kan dog kun fradrages med 1/3, hvis det lejede vare- og lastmotorkøretøj ikke udelukkende anvendes til virksomhedens fradragsberettigede levering af varer eller ydelser. Se ML (momsloven) § 41, stk. 3.

Salg af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

Ved salg af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons skal virksomheden betale moms, når der har været fradragsret ved indkøbet. Se ML (momsloven) § 4, stk. 1, og afsnit D.A.4.1.2 Levering mod vederlag, samt D.A.5.23 Salg af virksomhedens driftsmidler m.m. ML § 13, stk. 2 om salg af virksomhedens driftsmidler mv.

Der må dog ikke beregnes moms af salget, hvis motorkøretøjet sælges som led i en virksomhedsoverdragelse eller en del af denne, når den nye ejer driver momsregistreret virksomhed og har til hensigt at videreføre den købte virksomhed eller virksomhedsdel. Se ML (momsloven) § 4, stk. 5, sag C-497/01, Zita Modes Sàrl, præmis 44, samt afsnit D.A.4.1.8 Undtagelse fra momspligt - Salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse om salg af aktiver som led i overdragelse af virksomhed.

Hvis motorkøretøjet er et investeringsgode, kan der blive tale om regulering af købsmomsen. Se ML (momsloven) §§ 43 og 44, momsbekendtgørelsens §§ 20, 21 og 84 samt afsnit D.A.11.7.4 Regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44 om regulering af fradrag for investeringsgoder ML (momsloven) §§ 43 og 44.

Bemærk

For vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på over 3 tons gælder de almindelige fradragsregler for moms i ML (momsloven) §§ 37 og 38.

Andre motorkøretøjer (fx traktorer, knallerter mv.) er også omfattet af fradragsreglerne i ML (momsloven) §§ 37 og 38.

Se afsnit D.A.11.6 Fradrag for køretøjer ML §§ 37, 38, 41 og 42 om fradrag for køretøjer ML (momsloven) §§ 37-38 og 41-42.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.