Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.5.20.4 Fradragsret for moms i forbindelse med levering mv. af investeringsguld

Hvad er der fradragsret for?

ML (momsloven) § 41 a, stk. 1, medfører, at de virksomheder, der foretager leverancer af guld, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 20, har fradragsret for købsmoms af udgifter, som kan henføres til:

  1. levering af investeringsguld til virksomheden, når dette guld er leveret af virksomheder, der har pålagt denne leverance moms,
  2. levering til virksomheden samt virksomhedens erhvervelse fra et andet EU-land eller indførsel af andet guld end investeringsguld, som efterfølgende af virksomheden eller for dennes regning omdannes til investeringsguld eller
  3. modtagne tjenesteydelser som indebærer en forandring af guldets form, vægt eller lødighed.

 Dette gælder uanset at købervirksomheden ikke pålægger moms ved videresalget efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 20.

Det bemærkes, at købervirksomheden er den betalingspligtige, da der er omvendt betalingspligt, når sælgervirksomheden er momsregistreret efter ML (momsloven) § 47 eller § 51a, jf. ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 4. Se afsnit D.A.13.2.2.4 Guld ML § 46, stk. 1, nr. 4.

Ad. 2 og 3) Bemærk, at der er sammenfald mellem ML (momsloven) § 41 a, stk. 1, nr. 2 og 3 og ML (momsloven) § 41 a, stk. 2, som er omtalt nedenfor.

Ad. 3) Det er en betingelse for fradragsretten for moms, at tjenesteydelsen skal vedrøre forandring af guldets form. Det betyder, at moms af udgifter vedrørende f.eks. transport, opbevaring eller vejning ikke er omfattet af fradragsretten. Derimod vil stempling af guld være omfattet.

Efter ML § 41 a, stk. 2 har virksomheder, der fremstiller investeringsguld eller omdanner guld af enhver art til investeringsguld, fradragsret for moms af virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der anvendes i forbindelse omdannelse til investeringsguld. Det svarer til, at en efterfølgende levering af guldet var blevet pålagt moms.

Det er for så vidt angår ML § 41 a, stk. 2 kun moms af omkostninger, der direkte vedrører fremstilling, omdannelse mv., der kan fratrækkes, og dermed ikke moms af generelle omkostninger, f.eks. udgifter til administration og markedsføring.

Hvis virksomheden er frivilligt momsregistreret, jf. ML (momsloven) § 51 a, har virksomheden fradragsret for moms efter momslovens almindelige regler, jf. ML (momsloven) §§ 37 - 42. Se afsnit D.A.5.20.5 Frivillig momsregistrering.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.