Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.5.20.5 Frivillig momsregistrering

Betingelser for frivillig momsregistrering

Som udgangspunkt indebærer momsfritagelsen for levering af investeringsguld ikke fradragsret for købsmoms.

For at undgå såkaldte kumulative effekter af momsfritagelsen er der i ML § 51 a mulighed for, at visse afgiftspligtige personer kan blive frivilligt momsregistreret for levering af investeringsguld til andre afgiftspligtige personer. Om kumulative effekter, se afsnit D.A.1.2 Teori.

Tilladelse til frivillig momsregistrering kan gives til:

  • virksomheder, der fremstiller investeringsguld mv. eller
  • formidlere af salg af investeringsguld.

Ved den frivillige momsregistrering er leverancen omfattet af momslovens almindelige regler, og virksomheden har herved mulighed for at fradrage moms vedrørende indkøb mv. af varer og ydelser til brug for virksomheden, jf. ML (momsloven) § 37.

Virksomheder, der fremstiller investeringsguld mv.

Skattestyrelsen kan efter ML (momsloven) § 51 a, stk. 1 give tilladelse til frivillig registrering for levering til afgiftspligtige personer af investeringsguld, som er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 20, når virksomheden:

1.    fremstiller investeringsguld eller omdanner guld af enhver art til investeringsguld, jf. ML (momsloven) § 73 a, eller,

2.    sædvanligvis leverer guld til industrielt formål, f.eks. guldbarrer eller plader til industrien, til tandteknikere eller til guldsmede med henblik på smykkefremstilling.

Virksomheder, som normalt ikke handler med industriguld, eller som kun handler med industriguld i begrænset omfang, er ikke omfattet af bestemmelsen i ML (momsloven) § 51 a, stk. 1, nr. 2 (ad.2).

Det er kun muligt at blive frivilligt momsregistreret for levering af investeringsguld, når leverancen sker til andre afgiftspligtige personer. Sker leverancen til en privatperson, har det således formodningen for sig, at indkøbet sker til investeringsformål. I dette tilfælde har sælgervirksomheden ikke mulighed for at fradrage købsmoms.

En virksomhed, der er registreret efter ML (momsloven) § 51 a, stk. 1 eller 2, kan for de enkelte leverancer vælge at betale moms af den pågældende levering af investeringsguld, jf. ML (momsloven) § 51 a, stk. 3. Virksomheden vil i givet fald have begrænset fradragsret for købsmoms, jf. ML (momsloven) § 41 a. Se afsnit D.A.5.20.4 Fradragsret for moms i forbindelse med levering mv. af investeringsguld.

Den frivillige momsregistrering gælder ikke kun leveringer til afgiftspligtige personer her i landet, men også leveringer, som foretages til afgiftspligtige personer i andre EU-lande og 3. lande. Forudsætningen er dog, at guldet transporteres til køber i udlandet. I så fald gælder de almindelige regler for EU-leverancer og udførsel. Se afsnit D.A.10.1.1.3 og D.A.10.1.2.2 Levering af varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 3, 8 og 9.

Formidlere af salg af investeringsguld

Skattestyrelsen kan efter ML (momsloven) § 51 a, stk. 2 ligeledes give tilladelse til, at en formidler af investeringsguld bliver frivilligt momsregistreret for formidling af salg af investeringsguld, som er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 20, i samme omfang som efter ML (momsloven) § 51 a, stk. 1.

Formidlere, som handler i en andens navn og for dennes regning, har således ret til at blive frivilligt momsregistreret, når hovedmanden har udnyttet sin ret til at blive momsregistreret. Formidlingstjenesten følger således hovedtjenesten og pålægges moms, når hovedtjenesten pålægges moms. Det er dog en betingelse, at formidleren ønsker at blive omfattet af de almindelige momsregler.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.