Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.6.2.2.4 Leverancer til afgiftspligtige personer, når leverancen er til personlig brug for den afgiftspligtige person eller dennes personale

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan kundens status afgøres, når afgiftspligtige personer køber ydelser, der helt eller delvist skal bruges personligt af den afgiftspligtige person eller dennes personale.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel: Ydelser udelukkende indkøbt til personlig brug
  • Regel: Ydelser indkøbt både til virksomhedens brug og personlig brug
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v. 

Lovgrundlag

Momsforordningens artikel 19 har følgende ordlyd:

"Med henblik på anvendelsen af reglerne om leveringsstedet for ydelser i artikel 44 og 45 i direktiv 2006/112/EF kan en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person, der betragtes som afgiftspligtig, som modtager ydelser, der udelukkende er til privat brug, herunder til sit personales private brug, anses for at være en ikke-afgiftspligtig person.

Med mindre leverandøren har fået andet oplyst, f.eks. om de leverede ydelsers art, kan denne tage det for givet, at ydelserne er bestemt til kundens økonomiske aktiviteter, såfremt kunden i denne forbindelse har meddelt sit personlige momsregistreringsnummer.

Når en given ydelse er bestemt både til privat brug, herunder til kundens personales private brug, og til økonomiske aktiviteter, er leveringen af denne ydelse udelukkende omfattet af artikel 44 i direktiv 2006/112/EF, forudsat der ikke er tale om misbrug."

Regel: Ydelser udelukkende indkøbt til personligt brug

Ydelser, der leveres til en afgiftspligtig person udelukkende til personens eget eller personalets personlige brug, anses for leveret til en ikke-afgiftspligtig person (B2C). Se momsforordningens artikel 19, 1. pkt. og EU-Domstolens afgørelse i sag C-459/19, Wellcome Trust Ltd.

Med mindre leverandøren har fået andet oplyst, fx om de leverede ydelsers art, kan leverandøren tage det for givet, at ydelserne er bestemt til kundens økonomiske aktiviteter, såfremt kunden har oplyst sit personlige momsregistreringsnummer. Se momsforordningens artikel 19, 2. pkt.

Se også

Se også fjerde betragtning, 4. pkt., i præamblen til direktiv 2008/8/EF.

Regel: Ydelser indkøbt både til virksomhedens brug og personligt brug

Hvis en ydelse er bestemt både til privat brug for virksomhedens indehaver eller personale og til økonomiske aktiviteter, anses ydelsen udelukkende for leveret til en afgiftspligtig person (B2B). Se momsforordningens artikel 19, 3. pkt. Det er en forudsætning, at der ikke er tale om misbrug.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-Domstolen

C-459/19, Wellcome Trust Ltd.

I det tilfælde, hvor en afgiftspligtig person, der udøver en ikke-økonomisk virksomhed, erhverver tjenesteydelser til brug for denne ikke-økonomiske virksomhed, leveres disse ydelser til denne afgiftspligtige person, der handler i denne egenskab, som omhandlet i artikel 44, med undtagelse af ydelser, der er bestemt til privat brug for den afgiftspligtige person eller for hans personale.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.