Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.6.2.6.10 Transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde ML § 21 d, stk. 1, nr. 8

Indhold

Dette afsnit beskriver de typer af ydelser, der er omfattet af ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 8, om transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvilke ydelser udgør "transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde"?

Bemærk

Bemærk at afsnittet ikke beskriver udnyttelseskriteriets anvendelse ved fastlæggelsen af leveringsstedet. Denne beskrivelse findes under afsnittene om de relevante leveringsstedsregler.

Se også

De forskellige særregler vedrørende faktisk benyttelse eller udnyttelse af ydelser omfattet af ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 8, er beskrevet i disse afsnit:

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 8, har følgende ordlyd:

"8) Adgang til et naturgassystem på EU's område eller til ethvert net, der er forbundet med et sådant system, til elektricitetssystemer eller til varme- eller kuldenet, transmission eller distribution gennem disse systemer eller net og andre dermed direkte forbundne ydelser."

Momssystemdirektivets artikel 59, litra h), har følgende ordlyd:

"h) levering af adgang til et naturgassystem beliggende på Fællesskabets område eller til ethvert net, der er forbundet med et sådant system, til elektricitetssystemet eller til varme- eller kuldenet, eller transmission eller distribution gennem disse systemer eller net og levering af andre direkte dermed forbundne ydelser".

Hvilke ydelser udgør "transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde"?

ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 8, omfatter:

  • adgang til et naturgassystem på EU's område eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system
  • adgang til elektricitetssystemer
  • adgang til varme- eller kuldenet
  • transmission eller distribution gennem disse systemer eller net
  • andre ydelser, der er direkte forbundet med disse ydelser.

ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 8, er senest ændret ved implementeringen af direktiv 2009/162/EU, hvor kulde- og varmenet blev tilføjet.

Bemærk

Selve leveringen af gas, elektricitet, varme og kulde anses for at være levering af varer, som er omfattet af ML (momsloven) § 14, stk. 1, nr. 5 og 6. Se afsnit D.A.4.1.4 Levering af varer om levering af varer og D.A.6.1.8 om gas, elektricitet, varme og kulde ML (momsloven) § 14, nr. 5 og 6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.