Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.6.2.4.2 Flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2

Indhold

Dette afsnit handler om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet, selv om leveringsstedet som udgangspunkt er Danmark ifølge hovedreglen i ML (momsloven) § 16, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 16, stk. 2, har fra 1. januar 2015 følgende ordlyd:

"For teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1, anses leveringsstedet dog ikke for at være her i landet, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU."

Momssystemdirektivets artikel 59a, litra a), har fra 1. januar 2015 følgende ordlyd:

"Med henblik på at undgå dobbelt påligning eller ikke-påligning af afgifter eller konkurrenceforvridning kan medlemsstaterne med hensyn til tjenesteydelser, hvis leveringssted bestemmes efter artikel 44, 45, 56, 58 og 59, anse

a) leveringstedet for en eller alle af disse ydelser, når dette er beliggende på deres område, som beliggende udenfor Fællesskabet, såfremt den faktiske benyttelse eller udnyttelse finder sted uden for Fællesskabet"

Se direktiv 2008/8/EF, artikel 5, nr. 3).

Regel

For teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og ydelser nævnt i ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, (som alle er omfattet af hovedreglen i ML (momsloven) § 16, stk. 1), er leveringsstedet alligevel ikke Danmark, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU. Dette gælder, selv om kunden er etableret i Danmark, og uanset hvor i verden leverandøren er etableret. Se ML (momsloven) § 16, stk. 2.

ML (momsloven) § 16, stk. 2, gælder for følgende typer af ydelser:

En samlet skematisk oversigt over udnyttelseskriteriets anvendelse på teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og ydelser nævnt i ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, findes i afsnit D.A.6.2.6.2 Fastlæggelse af stedet for den faktiske udnyttelse om fastlæggelse af stedet for den faktiske benyttelse eller udnyttelse.

Bemærk

Bemærk særligt om udnyttelseskriteriet:

  • Reglen gælder kun for ydelser, der udnyttes uden for EU. Selv om en ydelse omfattet af ML (momsloven) § 16, stk. 1, faktisk udnyttes i et andet EU-land, er leveringsstedet Danmark, når kunden er etableret her.
  • Ydelser omfattet af ML (momsloven) § 16, stk. 1, der leveres til afgiftspligtige personer i andre EU-lande, er ikke omfattet af ML (momsloven) § 16, stk. 2, selv om de faktisk udnyttes uden for EU. Sådanne ydelser skal indberettes som EU salg uden moms (tidligere listeindberetning). Se afsnit A.B.4.2.2.1 Leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande Leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande.

Se også

Se også afsnit D.A.6.2.6 Faktisk benyttelse eller udnyttelse om faktisk benyttelse eller udnyttelse.

Eksempel

En dansk virksomhed køber en reklamekampagne af et dansk reklamebureau. Reklamen skal markedsføre et nyt produkt i USA. Da ydelsen udnyttes uden for EU, er leveringsstedet ikke Danmark. Reklamebureauet skal derfor ikke opkræve dansk moms.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.