Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.6.2.6.3 Overdragelse af rettigheder ML § 21 d, stk. 1, nr. 1

Indhold

Dette afsnit beskriver de typer af ydelser, der er omfattet af ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 1, om overdragelse af rettigheder.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvilke ydelser udgør "overdragelse af rettigheder"?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Bemærk at afsnittet ikke beskriver udnyttelseskriteriets anvendelse ved fastlæggelsen af leveringsstedet. Denne beskrivelse findes under afsnittene om de relevante leveringsstedsregler.

Se også

De forskellige særregler vedrørende faktisk benyttelse eller udnyttelse af ydelser omfattet af ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 1, er beskrevet i disse afsnit:

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 1, har følgende ordlyd:

"1) Hel eller delvis overdragelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, licensrettigheder, retten til varemærker, fællesmærker og mønstre og andre lignende rettigheder."

Momssystemdirektivets artikel 59, litra a) har følgende ordlyd:

"a) overdragelse og afståelse af ophavsret, patentrettigheder, licensrettigheder, ret til varemærker og lignende rettigheder".

Hvilke ydelser udgør "overdragelse af rettigheder"?

ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 1, dækker salg af individuelle rettigheder til frembringelser, dvs. opfinderens eller kunstnerens individuelle rettighed over sin personlige indsats og frembringelser. Det gælder eksempelvis rettigheder efter ophavsrets- og patentloven, herunder licensrettigheder.

Som eksempler på sådanne rettigheder kan nævnes:

  • Rettigheder til litterære og kunstneriske værker, edb-programmer, musik, film og sceneværk samt billedkunst.
  • Rettigheder til opfindelser, der kan udnyttes industrielt.
  • Varemærker og fællesmærker, fx bomærker, logoer, mv.
  • Forbilleder for en vares udseende eller for et ornament, dvs. varens fremtoning.

Licensrettigheder (royalties) omfatter en partiel brugsrettighed, dvs. at der ikke er sket fuld overdragelse af rettigheden i form af fx patentrettighed eller varemærke.

Bemærk, at begrebet royalties også kan dække andre indtægter end indtægter fra licensrettigheder. Det er ikke alle royalties, der kan anses for vederlag for en leverance. Se fx omtalen af følgeretsvederlag i afsnit D.A.4.1.2 Levering mod vederlag.

ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 1, er ikke udtømmende. Den omfatter også andre lignende rettigheder, fx rettigheder over fotos og formuegoder og kvoter for drivhusgasemissioner, se C-453/15, A og B.

Ifølge momsforordningen er overdragelse af tv-spredningsrettigheder til fodboldkampe til afgiftspligtige personer omfattet af momssystemdirektivets artikel 44, som svarer til hovedreglen i ML (momsloven) § 16, stk. 1, om leveringsstedet ved leverancer til afgiftspligtige personer. Se momsforordningens artikel 26. Ydelsen er også dækket af ordlyden i ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 1. Ved fastlæggelsen af leveringsstedet for tv-spredningsrettigheder skal det derfor i visse situationer vurderes, hvor rettigheden udnyttes.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-453/15, A og B

Den ophævede artikel 56, stk. 1, litra a), i momssystemdirektivet (nu artikel 59, litra a) skal fortolkes således, at de "andre lignende rettigheder", der er nævnt i denne bestemmelse, omfatter de kvoter for drivhusgasemissioner, der er defineret i artikel 3, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 2003/87/EF.

 

Skatterådet

SKM2019.196.SR

Skatterådet bekræfter, at salget af IP-rettigheder fra Spørger til en køber i USA vil skulle ske uden moms efter reglerne i ML (momsloven) § 16, stk. 3, selv om Spørger i en overgangsperiode på op til to år efter salget benytter de solgte IP-rettigheder til fremstilling af produkter i Danmark.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.