Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-1
<< >>

D.B.2.8.2 Regel

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift af lotterier og lignende samt spil om penge. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

 • Hvornår skal virksomheden betale lønsumsafgift af lotterier og lignende samt spil om penge
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvornår skal virksomheden betale lønsumsafgift af lotterier, spil mv.?

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 12 (lotterier og lignende samt spil om penge). Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Virksomheden skal derfor betale lønsumsafgift af lotterier og lignende samt spil om penge.

Lotterier og lignende er fx salg af lodder, kuponer, spilleplader mv. til deltagelse i:

 • Lotterier   
 • Tombola
 • Amerikansk lotteri
 • Bankospil
 • Tipning
 • Lotto
 • Skrabespil
 • Forskellige former for oddsspil mv.

Momsfritagelsen og lønsumsafgiftspligten kan ikke betinges af, at der er givet en tilladelse efter lov om spil i de tilfælde, hvor dette kræves. Se afsnit D.A.5.12.2 Lotterier og lignende Lotterier og lignende og afsnit D.A.5.12.3 Spil om penge Spil om penge.

Virksomheden skal betale moms af omsætning på basarer, byfester, loppemarkeder og lignende i salgsboder, herunder salg af adgang til deltagelse i:

 • Lykkehjul
 • Fiskedamme
 • Skydeboder
 • Roulettespil
 • Spilleautomater.

Lotterier udøvet på almindelig erhvervsmæssig basis, fx spil i bingohaller er også momspligtige.

Spil om penge betyder, at gevinsten udbetales i penge. Spillene udøves ofte i spillekasinoer.

Spil, hvor gevinsten udbetales i form af gaver, spillemærker og lignende samt morskabsspil på fx computer, er momspligtige.

Spil om penge er fx:

 • Roulette
 • Baccarat
 • Blackjack
 • Totalisatorspil
 • Visse spillemaskiner.

Eksempel fra retspraksis

Idrætsforeningers støttekredse var lønsumsafgiftspligtig af bankospil afholdt til fordel for de tilsluttede idrætsforeninger. Bankospillene var fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 12 og var derfor omfattet af lønsumsafgiftspligten i LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1. Se TfS 1996, 516. Mn. 

Se også

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 Registrering af virksomheden LAL §§ 2-3 om registrering af virksomheden.

Virksomheder, der er lønsumsafgiftspligtige af deres aktiviteter med spil mv., er omfattet af metode 1. Se afsnit D.B.4.3 Undtagelse metode 1: Organisationer, fonde, foreninger, spil og visse offentlige virksomheder LAL § 4, stk. 2, nr. 2-3 og § 5, stk. 5. Virksomheder omfattet af metode 1 skal kun registreres for lønsumsafgift, hvis virksomheden beskæftiger lønnet arbejdskraft. Bemærk at frivillige og indehaveren i en enkeltmandsvirksomhed ikke anses for "ansat". Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 2, stk. 3 samt afsnit D.B.3.1 Hvem skal registreres for lønsumsafgift? LAL § 2, stk. 1-3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2017.67.LSR

En virksomhed drev bl.a. kasinovirksomhed omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 12 om bord på et skib, der sejlede mellem Danmark og et land udenfor EU. Det afgørende for lønsumsafgiftspligten i LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1 var, at virksomheden mod vederlag leverede ydelser af en art, som nævnt i ML (momsloven) § 13, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar SKM2013.893.SR.

TfS1996.516.Mn.

 

Idrætsforeningers støttekredse var lønsumsafgiftspligtige af bankospil.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2021, kan du beregne skatten for indkomståret 2021. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2020, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2020.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2021. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2020.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.