Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.10.1.7.1 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Indhold

Afsnittet handler om reglerne for opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelsen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Opgørelsen

For cigaretter og røgtobak er der ingen afgiftsperiode, for hvilken virksomheden skal opgøre den afgiftspligtige mængde, da afgiften af cigaretter og røgtobak, som udleveres til forbrug, betales via køb af stempelmærker.

I modsætning til andre afgiftsområder sker opgørelsen af den afgiftspligtige mængde ved virksomhedens bestilling af stempelmærker og ikke på baggrund af mængden af udleverede varer.

I SKM2019.598.SR bekræftede Skatterådet, at cigaretter overgik til forbrug, når de forlod en autoriseret oplagshavers ubeskattede lager for at blive oplagt på en grossists beskattede lager. Skatterådet var enig med spørger i, at dette ikke blev ændret af, at oplagshaveren kompenserede grossisten for leje af lager, og at varerne fortsat ville være dækket af oplagshaverens forsikring.

Skatterådet bekræftede også, at tobaksafgiften forfaldt på tidspunktet for cigaretternes overgang til forbrug, og at afgiften - efter de gældende regler - skulle betales med den sats, der gjaldt på tidspunktet for cigaretternes overgang til forbrug.

Bemærk

I SKM2011.341.SR, kunne Skatterådet ikke bekræfte, at cigaretter og røgtobak anses som overgået til forbrug på det tidspunkt, hvor pakker påsat stempelmærker (banderoleret) oplagres på spørgers beskattede lager, selv om cigaretterne og røgtobakken fortsat er spørgers ejendom, og det beskattede lager befinder sig på samme adresse som, men fysisk adskilt fra, selskabets ubeskattede lager.

Skattestyrelsen har den 24. februar 2020 udsendt et nyhedsbrev, hvor der bl.a. gøres opmærksom på, at hvis en autoriseret oplagshaver flytter cigaretter og røgtobak fra sit eget ubeskattede lager til sit eget beskattede lager, så har varerne reelt ikke forladt afgiftssuspensionen. Hvis cigaretterne sælges til en grossist (der ikke er oplagshaver) den 1. april 2020 eller senere, skal salget derfor være til afgiftssatsen, som er gældende fra og med den 1. april 2020.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at denne praksis også gælder for cigaretter, der flyttes fra en virksomheds eget ubeskattede lager til sit eget beskattede lager, men først udleveres til en grossist (der ikke er oplagshaver) den 1. januar 2022 eller senere. Dette salg skal derfor være til afgiftssatsen, som er gældende fra og med den 1. januar 2022.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2019.598.SR

Skatterådet bekræftede, at cigaretter overgik til forbrug, når de forlod en autoriseret oplagshavers ubeskattede lager for at blive oplagt på en grossists beskattede lager. Skatterådet var enig med spørger i, at dette ikke blev ændret af, at oplagshaveren kompenserede grossisten for leje af lager, og at varerne fortsat ville være dækket af oplagshaverens forsikring.

Skatterådet bekræftede også, at tobaksafgiften forfaldt på tidspunktet for cigaretternes overgang til forbrug, og at afgiften - efter de gældende regler - skulle betales med den sats, der gjaldt på tidspunktet for cigaretternes overgang til forbrug.

SKM2011.341.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at cigaretter og røgtobak anses som overgået til forbrug på det tidspunkt, hvor pakker påsat stempelmærker (banderoleret) oplagres på spørgers beskattede lager, selv om cigaretterne og røgtobakken fortsat er spørgers ejendom, og det beskattede lager befinder sig på samme adresse som, men fysisk adskilt fra, selskabets ubeskattede lager.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.