Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<<  

E.A.10.2.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for fritagelse og godtgørelse af afgift af cigarer, cerutter og cigarillos.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse
  • Afgiftsgodtgørelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftsfritagelse

Regel

Med undtagelse af de nedenfor beskrevne tilfælde kan autoriserede oplagshavere levere varer ubeskattet efter de generelle regler i afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse. Se TOBAKAL § 29.

Prøver

Fremstillingsvirksomheder kan ubeskattet udtage cigarer, cerutter og cigarillos, hvis det kun er i den hensigt at prøve varens beskaffenhed. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af varerne. Varer, der udleveres som handelsprøver (smagsprøver mv.), skal beskattes.

Tyveri

Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for cigarer, cerutter og cigarillos, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, jf. SKM2002.149.HR. Se TOBAKAL § 29, stk. 1, nr. 4.

Afgiftsgodtgørelse

Der kan ansøges om godtgørelse af afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos, der transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg. Se TOBAKAL § 10 a, stk. 7, 1. og 2. pkt. Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb direkte på afgiftsangivelsen. Se TOBAKAL § 10 a, stk. 7, 3. pkt.

Virksomheder kan ansøge Skatteforvaltningen om godtgørelse af afgiften af cigarer, cerutter og cigarillos, der leveres til udlandet. Se TOBAKAL § 29, stk. 4, 1. pkt. Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen. Se TOBAKAL § 29, stk. 4, 2. pkt.

Hvis varerne er leveret til et andet EU-land, skal virksomheden kunne fremvise eksemplar nr. 3 af det forenklede ledsagedokument, udstedt efter EU's regler herom, og som er stemplet af den kompetente myndighed i det andet EU-land. Se TOBAKALbek § 15, stk. 1.

Hvis varerne er leveret til steder uden for EU, skal virksomheden kunne fremvise et print af udpassageattesten for varernes udførsel. Skatteforvaltningen kan kræve yderligere dokumentation eller kan tillade alternativ dokumentation for, at varerne er udført her fra landet til steder uden for EU. Se TOBAKALbek § 15, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Højesteretsdomme

SKM2002.149.HR

Højesteret fastslår i dommen, at der skal svares tobaksafgifter og moms af varer, som var gået tabt ved tyveri.

Dommen fortolker omfanget af fritagelsen i TOBAKAL § 29, stk. 1, nr. 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.