Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.10.2.7 Regnskab

Indhold

Dette afsnit beskriver kravene til afgiftsregnskabet for virksomheder, der er registeret for tobaksafgift af cigarer, cerutter og cigarillos.

Afsnittet indeholder:

  • Krav til regnskab for autoriserede oplagshavere
  • Krav til regnskab for registrerede varemodtagere
  • Statistik.

Krav til regnskab for autoriserede oplagshavere

Den autoriserede oplagshaver skal føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til varefremstilling, og over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af de fremstillede varer.

Oplagshaveren skal desuden føre regnskab over tilgang, forbrug og udlevering af varer, som ikke er fremstillet af virksomheden. Se TOBAKAL § 18, stk. 1. For at leve op til kravene i TOBAKAL § 18, stk. 1, skal regnskaberne efter Skatteforvaltningens opfattelse føres som beskrevet i afsnit E.A.10.1.8 Regnskab for fremstilling, tilgang og udlevering af varer og for køb og forbrug af stempelmærker og i dette afsnit.

Virksomheder, der fremstiller cigarer mv., skal udfærdige en fortegnelse over de afgiftspligtige varer, der påtænkes fremstillet. Fortegnelsen skal for hvert mærke og nummer indeholde oplysning om det gennemsnitlige tobaksforbrug samt vægten af de færdigfremstillede varer.

En evt. lagermanko for cigarer mv. medregnes i virksomhedens afgiftspligtige omsætning for den måned, optællingen er sket i. Mankoen kan beskattes efter en gennemsnitlig detailpris, der beregnes efter detailprisen for de varer, som virksomheden har afsat i årets løb. Vedrører mankoen udelukkende eller helt overvejende dyre varer, skal mankoen beskattes efter detailprisen for disse varer.

Udlevering til salgsvogn

Ubeskattede cigarer mv. kan overføres til salgsvogn med henblik på salg til detailhandlere direkte fra vogn. Virksomheden må dog gennem et internt regnskab for hvert enkelt mærke kunne gøre rede for antallet af varer, der er

  • overført til hver enkelt salgsvogn fra virksomhedens godkendte lokaler
  • udleveret til detailhandler
  • returneret til de godkendte lokaler.

Virksomheden skal udfærdige faktura snarest efter, at varerne er udleveret til detailhandleren.

Salgsregnskab for cigarer mv.

Salgsregnskabets formål er at redegøre for de afgiftspligtige varer, som udleveres fra oplagshaverens ubeskattede lager.

Regnskabet føres dagligt på grundlag af de udstedte fakturaer og skal mindst indeholde oplysninger om antal udleverede stk. samt afgiften af disse. Virksomheder, der overfører varer til salgsvogn, skal ikke postere udleveringen til salgsvognen i salgsregnskabet.

Regnskabsafslutning

Salgsregnskabet afsluttes ved månedens udgang ved sammentælling af postering for udleveret antal varer og afgiften heraf. Kreditnotaer for beskattede varer, der er modtaget retur, noteres i salgsregnskabet som en negativ postering. Slutsummer overføres til afgiftsangivelsen.

Ved den månedlige afslutning af salgsregnskabet foretages der fraskrivning af det beskattede antal varer i lagerregnskabet over færdigvarer.

Dispensation

Virksomheder, der fører et specificeret regnskab over færdigvarer af cigarer mv., som indeholder oplysning om til- og afgange af varer inden for hvert mærke eller med samme detailpris, kan beskatte mankoer efter den opgjorte detailpris i regnskabet. Det er en betingelse, at der er en tilstrækkelig intern kontrol i forbindelse med regnskabet over færdigvarer.

Krav til regnskab for registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere og virksomheder registreret for fjernsalg eller disses fiskale repræsentanter skal føre

  • regnskab over vareleveringer og
  • fortegnelse over hvor varerne er leveret.

Se TOBAKAL § 18, stk. 2.

For at leve op til kravene i TOBAKAL § 18, stk. 2, skal regnskaberne efter Skatteforvaltningens opfattelse føres som beskrevet i afsnit E.A.10.1.8 Regnskab for fremstilling, tilgang og udlevering af varer og for køb og forbrug af stempelmærker.

Statistik

Autoriserede oplagshavere og varemodtagere skal kvartalsvis afgive oplysninger til Skatteforvaltningen om indkøb og eventuelt videresalg af afgiftspligtige varer.

Indberetningerne afgives på blanket nr. 29.023, som i udfyldt stand indsendes digitalt til Skatteforvaltningen vedhæftet kontaktformularen på skat.dk/tastselverhverv. Indsendelsen skal ske senest den 15. i måneden efter kvartalets udløb. Ved udfyldelse af kontaktformularen anvendes emnet "Punktafgifter" og undergruppen "Tobak-kvartalsstatistik". Se TOBAKAL § 18, stk. 4.

Bestemmelserne om indsendelse af statistik oplysningerne er omfattet af reglerne om påbud, jf. E.A.10.1.8 Regnskab for fremstilling, tilgang og udlevering af varer og for køb og forbrug af stempelmærker Se TOBAKAL § 18, stk. 11 og 12.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.