Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.10.2.6 Opgørelse og afregning

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for opgørelse og afregning af afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperiode
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde
 • Afregning
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden for autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere er kalendermåneden. Se TOBAKAL § 11, stk. 1 og 2.

I andre tilfælde skal den afgiftspligtige mængde og omsætning af varer, der er erhvervet eller modtaget, opgøres for hvert enkelt tilfælde. Se TOBAKAL § 11, stk. 3.

Se også

Se også afsnit E.A.1.3 Afgiftens størrelse og afgiftsperioden Afgiftens størrelse og afgiftsperioden.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Autoriserede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde som mængden af varer og omsætning, der er udleveret fra oplaget i afgiftsperioden. Se TOBAKAL § 11, stk. 1.

Varerne skal regnes med til udleveringen, uanset om de er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde.

Varer, der er

 • overført til virksomhedens egne detailudsalg og restaurationer
 • udleveret som handelsprøver og lignende
 • udtaget til forbrug i virksomheden

regnes også med til den afgiftspligtige udlevering.

Bemærk

Cigarer, cerutter og cigarillos, som kun udtages i den hensigt at prøve varens beskaffenhed, skal ikke medregnes i den afgiftspligtige mængde. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af varerne.

Fradrag af varer i den afgiftspligtige mængde

Autoriserede oplagshavere kan fradrage varer i den afgiftspligtige mængde, der er

 • tilført en anden autoriseret virksomhed, se TOBAKAL § 29, stk. 1, nr. 1
 • leveret til udlandet, se TOBAKAL § 29, stk. 1, nr. 2 og 3
 • fritaget for afgift, se TOBAKAL § 29, stk. 1, nr. 5 og 6
 • gået tabt som følge af varens art, eller ved brand, brækage eller lignede. Se TOBAKAL § 29, stk. 1, nr. 4.

Bemærk

Cigarer, cerutter og cigarillos, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, kan ikke fradrages i den afgiftspligtige mængde. Se SKM2002.149.HR.

Se også

Varemodtagere

Registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode opgøre mængden og den afgiftspligtige værdi af cigarer, cerutter og cigarillos, som de har modtaget i afgiftsperioden. Se TOBAKAL § 11, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.1.6 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Afregning

Autoriserede oplagshavere skal senest den 15. i den efterfølgende måned efter udløbet af afgiftsperioden, angive den udleverede afgiftspligtige mængde og betale afgiften til Skatteforvaltningen. Se TOBAKAL § 13, stk. 1.

Registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den efterfølgende måned angive mængden af cigarer, cerutter og cigarillos, som virksomheden har modtaget i perioden og betale afgiften til Skatteforvaltningen. Se TOBAKAL § 13, stk. 1.

Det er obligatorisk at indberette afgiften digitalt for perioder efter den 1. juli 2013. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Indberetningen skal ske i TastSelv Erhverv på skat.dk.

Der skal også indberettes, selvom virksomheden ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (Nul indberetning).

Angivelse og indbetaling sker efter reglerne i OPKL §§ 2-8.

Se også

Se også afsnit A.B.4.4.1 Hovedregler for angivelse og betaling af punktafgifter om periode, frist og metode for at angive og betale afgift.

Forlængelse af kredittiden

Skatteforvaltningen kan give virksomheden en kredit på 2 måneder mod fuld sikkerhed for afgiftsbeløbet. Se TOBAKAL § 13, stk. 1.

Eksempel

Indbetaling af afgift, som fx normalt skulle ske senest den 15. marts, kan udskydes indtil den 15. maj.

Ansøgningen om kredit sendes til Skatteforvaltningen med oplysning om størrelsen af det beløb, der ønskes henstand med, og den sikkerhed, som virksomheden kan stille.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Højesteretsdomme

SKM2002.149.HR

Højesteret fastslår i dommen, at der skal svares tobaksafgifter og moms af varer, som var gået tabt ved tyveri.

Dommen fortolker omfanget af fritagelsen i TOBAKAL § 29, stk. 1, nr. 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.