Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.3.2.8 Emballage og etiketter

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for emballage og etiketter i forbindelse med vinafgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Emballager
  • Etiketter.

Emballager

Efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1787 af 28. november 2020 om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer skal enhver, der markedsfører bl.a. vinbaserede alkoholsodavand, både opkræve og tilbagebetale pant for alle emballager i forbindelse med både køb og returnering.

Udbydere og mellemhandlere, herunder bl.a. producenter og importører af de omfattede produkter, har efter ovennævnte bekendtgørelse pligt til at tilmelde sig Dansk Retursystem A/S, der administrerer pantordningen.

Dansk Retursystem A/S udsteder et bevis til de tilmeldte virksomheder. Ved Skatteforvaltningens kontrol af, om køb af de omfattede produkter fra andre lande er korrekt afgiftsberigtiget, skal dette bevis kunne vises.

Vin, der skal sælges her i landet, må ikke uden Skatteforvaltningens tilladelse behandles eller aftappes på andre emballager efter udleveringen fra producenten eller modtagelsen fra udlandet. Se ØLVINAL § 33, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.7.1.3 Emballager omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgiften) om emballager omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgiften).

Rumindhold

Sikkerhedsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 998 af 8. oktober 2008 om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere fastsat regler om de nominelle mængder for færdigpakninger til bl.a. vin.

Der skal betales afgift på grundlag af det virkelige cl-indhold i beholderen.

Etiketter

Ved forhandling af vin her i landet må der ikke bruges betegnelser, etiketter, reklamer og lignende, der kan give køberen et indtryk af, at varen er spiritus eller vin af anden art, oprindelse mv. end den, varen er beskattet efter. Se ØLVINAL § 33, stk. 3.

Se Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning af fødevarer mv. samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne mv. Sidstnævnte indeholder bl.a. krav til information om nettoindhold (art. 9, stk. 1, litra e, og art. 23, stk. 1) og alkoholindhold (art. 9, stk. 1, litra k, og art. 28).

Der findes også regler om mærkning i EU's vinmarkedsordning, som administreres af Fødevarestyrelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.