Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.2.6.2 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde for forbrugsregistrerede virksomheder og registrerede mellemhandlere af varme

Indhold

Afsnittet handler om, hvordan virksomheder, som er forbrugsregistrerede for brug af varme efter KULAL § 2, stk. 4, og virksomheder, som sælger varme til forbrugsregistrerede virksomheder, skal opgøre den afgiftspligtige mængde.

Afsnittet indeholder:

 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos forbrugsregistrerede virksomheder
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos mellemhandlere af varme
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos decentrale og industrielle kraftvarmeværker.

Bemærk

Forbrugsregistrerede virksomheder kan modtage varme uden afgift. Når afgiftsperioden er gået, opgør virksomheden

 • hvor meget af energien (varmen), som er anvendt til godtgørelsesberettigede formål
 • hvor meget energi- og CO2-afgift, som skal betales.

Herved undgår virksomheden først at betale afgiften til energileverandører og derefter søge om godtgørelse af afgift hos Skatteforvaltningen.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos forbrugsregistrerede virksomheder

Forbrugsregistrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i leverancen af varme fra

 • et registreret centralt kraftvarmeværk,
 • en affaldsforbrændingsvirksomhed registreret efter KULAL § 2, stk. 2,
 • et decentralt, industrielt kraftvarmeværk registreret efter KULAL § 2, stk. 5, eller
 • mellemhandler af varme registreret efter KULAL § 2, stk. 5.

og hvor afgiften, som er indeholdt i varmeleverancen, ikke opfylder betingelserne for godtgørelse efter KULAL §§ 8 og 8a. Dvs. der er ingen godtgørelse for varme, som ikke er brugt til proces omfattet af KULAL § 8, og reduceret godtgørelse af varme til proces efter KULAL § 8 a.

Se KULAL § 5, stk. 20.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos mellemhandlere

Virksomheder, der er registreret for mellemhandel af varme efter KULAL § 2, stk. 5, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i leverancen af varme uden afgift fra

 • et registreret centralt kraftvarmeværk, eller
 • en affaldsforbrændingsvirksomhed registreret efter KULAL § 2, stk. 2.

Ved opgørelsen kan virksomheden fradrage afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i varmeleverancen til forbrugsregistrerede virksomheder.

Se KULAL § 5, stk. 21.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos decentrale og industrielle kraftvarmeværker

Decentrale og industrielle kraftvarmeværker, der er registreret for handel med varme efter KULAL § 2, stk. 5, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde kulafgiftspligtige varer og affaldsbaseret varme, som virksomheden ikke kan få afgiftsfritagelse for til fremstilling af elektricitet efter KULAL § 7, stk. 1 eller KULAL § 7, stk. 5.

Ved opgørelsen kan virksomheden fradrage afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i varmeleverancen til forbrugsregistrerede virksomheder.

Se KULAL § 5, stk. 22.

Se også

Se afsnit E.A.4.4.6 om bestemmelserne for opgørelse af afgiftsgrundlaget, krav til dokumentation, regneeksempler mv. i forbindelse med forbrugsregistrering. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.