Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.2.6.3 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde (udleveringsmetoden)

Indhold

Afsnittet handler om reglerne ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde for registrerede oplagshavere, som hovedsageligt sælger afgiftspligtige varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4 (kul mv.), eller som er forbrugsregistrerede for brug af kul.

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter udleveringsmetoden - kul mv.
  • Eget forbrug
  • Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (momsregistrerede virksomheder).

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter udleveringsmetoden - kul mv.

Metoden gælder for registrerede oplagshavere, som hovedsagelig sælger afgiftspligtige varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4.

Den afgiftspligtige mængde for en måned skal opgøres som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens anlæg.

Som hovedregel sidestilles fakturering med udlevering, så den afgiftspligtige mængde er de afgiftspligtige varer, som er faktureret i måneden. Det er en forudsætning, at faktureringen sker umiddelbart efter leverancen, i praksis 1-2 dage efter.

Følgende varer medregnes ved opgørelsen, når varerne udleveres mv.:

  • Varer, der er udvundet eller fremstillet af virksomheden
  • Ubeskattede varer, som er tilført virksomheden fra udlandet, fra andre registrerede virksomheder samt fra ikke-registrerede virksomheder, som har bevilling fra Skattestyrelsen til at foretage sådanne leverancer mod godtgørelse af kulafgiften.

Opgørelsen skal omfatte enhver udlevering i månedens løb af afgiftspligtige varer.

Det gælder, uanset om udleveringen sker for virksomhedens egen regning eller for anden regning, og uanset om varerne er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde. Varer, der udleveres uden betaling, skal også medregnes. Se KULAL § 5, stk. 1.

I den afgiftspligtige mængde fradrages kul mv., der er udleveret uden afgift efter bestemmelserne i afsnit E.A.4.2.9 Energi fra separate forbrændingsenheder til et fælles anlæg om afgiftsfri udlevering. Se KULAL § 6.

Hvis afgiftspligtige varer, der ikke udleveres uden afgift efter KULAL § 6, stk. 1, udleveres til andre oplagringsanlæg, end de anlæg modtageren normalt bruger, kan Skattestyrelsen bestemme, at udleveringen finder sted, når varerne modtages i de normale oplagringsanlæg. Se KULAL § 5, stk. 19.

Denne bestemmelse gælder i tilfælde af, at en virksomhed inden en afgiftsforhøjelse hos en registreret oplagshaver indkøber store mængder kul mv., som derfor ikke leveres til virksomhedens egne anlæg, men evt. opbevares midlertidigt hos leverandøren. I dette tilfælde kan Skattestyrelsen bestemme, at udleveringen fra den registrerede virksomhed og dermed tidspunktet for afgiftsberigtigelsen, dvs. tidspunktet for fastsættelse af afgiftens størrelse, først anses for at være sket, når kullene fysisk leveres til virksomhedens egne anlæg.

Eget forbrug

I opgørelsen skal virksomhedens eget forbrug af kul mv. også medtages. Det gælder fx

  • kul, der er anvendt til fremstilling af varme til rumvarmeformål i virksomheden
  • kul mv., der er anvendt til de nævnte formål (indehaverens privatforbrug, opvarmning af funktionærboliger mv.) i ML (momsloven) § 42, stk. 1.

Kul mv., der er anvendt til formål, der ikke vedrører omsætningen af varer og momspligtige ydelser, medregnes også.

Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (momsregistrerede virksomheder)

Ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde kan virksomheden helt eller delvist fradrage mængden af afgiftspligtige varer, som virksomheden har anvendt til formål, hvor der kan ske fradrag af afgiften efter KULAL § 8 og 8 a. Det gælder fx kul mv., der er anvendt til procesformål. Se KULAL § 8, stk. 4. Se KULAL § 6, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift om godtgørelse af energiafgifterne og CO2-afgift.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.