Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.11.1.1 Lovgrundlag og definition

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Definition og beskrivelse af biogas mv.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift på gas står i lovbekendtgørelse 1100 af 1. juli 2020 (GASAL). Afgiften på gas fremstillet på basis af biomasse er indsat ved lov nr. 555 af 2. juni 2014. I medfør af gasafgiftsloven er udstedt bekendtgørelse nr. 1042 af 28. september 2014 om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af naturgas og bygas mv.

Gas fremstillet på basis af biomasse er omfattet af energibeskatningsdirektivet, og således også omfattet af energibeskatningen.

Der betales afgift af gas, som er fremstillet på basis af biomasse efter gasafgiftsloven, når gassen

  • er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning,
  • udbydes til salg som brændsel til opvarmning,
  • anvendes som brændsel til opvarmning, eller
  • når gassen anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker.

Se GASAL § 1, 2. pkt.

Definition og beskrivelse af biogas mv.

Udtrykket biomasse skal forstås i bred forstand, og dækker den bionedbrydelige del af produkter, affald og rester fra landbrug, herunder vegetabilske og animalske stoffer, og skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalaffald.

Fx anses gas fremstillet på basis af spildevandsslam for at være en gas fremstillet på basis af biomasse.

Gas fremstillet på basis af biomasse kan være biogas mv. og forgasningsgas (herunder pyrolysegas). Gas fremstillet på basis af biomasse benævnes i det følgende som biogas mv.

Biogas mv. er pålagt EU's minimumsafgifter på biogas mv. for erhverv på ca. 1,3 kr./GJ for biogas mv. til proces. For biogas mv. til rumvarme mv. i både erhverv og husholdninger pålægges en afgift på ca. 2,5 kr./GJ, hvilket svarer til EU's minimumsafgift på biogas mv. for ikke-erhverv.

Afgiftspligten omfatter gas baseret på biomasse, det vil sige gas, som hører under position 2711 i EU's Kombinerede Nomenklatur.

Biogas består af metan, kuldioxid, svovlbrinte, vanddamp og andre mindre bestanddele og partikler.

Ved biogas forstås en gas, der dannes ved en gæringsproces i organisk materiale/biomasse. Både naturgas og biogas har metan (CH4) som hovedbestanddel. Biogas dannes ved biologisk nedbrydning ("forrådnelse") af organisk stof under iltfrie (anaerobe) forhold.

Biogas er ugiftig og brændbar. Teknisk produktion af biogas sker ved biologisk behandling af organisk affald, spildevand, slam, gylle, energiafgrøder mv. i biogasanlæg. I visse tilfælde er det også muligt at udvinde biogas fra lossepladser.

Biogas består af metan (50-80 pct.), kuldioxid (20 - 50 pct.), svovlbrinte, vanddamp og andre mindre bestanddele og partikler.

Den ildelugtende svovlbrinte (H2S) kan fjernes for at undgå korrosionsproblemer (danner svovlsyre) ved anvendelsen.

Biogasanlæg bruges i landbruget til at behandle fx gylle, enten på den enkelte bedrift eller i fællesanlæg. Organisk affald fra husholdninger og industri behandles i stigende omfang i biogasanlæg, evt. i kombination med gødning.

Metangassen, og dermed energidelen af biogassen, kan opkoncentreres ved at fjerne de andre bestanddele (CO2-indhold, svovlbrinte, vand mv.), så der opnås et meget højt indhold af metan. Denne behandling af biogas kaldes opgradering. Opgraderet biogas benævnes også som biometan.

Den rensede biogas kan herefter injiceres (pumpes ind) i naturgasnettet. Kravene til rensning/opgradering af biogas før injektion i naturgasnettet er fastsat i Gas-reglementet.

Biometan kan komprimeres til Komprimeret BioGas (KBG) eller fortættes til Flydende BioGas (FBG) og kan anvendes som brændstof til køretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3 Mineralolieprodukter omfattet af reglerne om afgift på biogas mv., som anvendes som motorbrændstof.

Forgasningsgas, der fremstilles på basis af biomasse, herunder pyrolysegas, er som udgangspunkt omfattet af de samme afgifter som biogas. Forgasningsgas herunder pyrolysegas er ikke omfattet af afgift af uforbrændt metan efter CO2-afgiftsloven.

Fremstilling af forgasningsgas er endnu ikke er ret udbredt i Danmark. Pyrolyse er en proces, hvor der i et iltfrit miljø sker en afgasning af fx træ.

Se afsnit

  • E.A.4.4.11.3 om metanafgift på biogas
  • E.A.4.4.11.4 om svovlafgift af gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.)
  • E.A.4.4.11.5 om NOx-afgift på gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.)
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.