Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.11.1.2 Biogas mv. omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver de varer, som er omfattet af reglerne om afgift på gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.) efter gasafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Gas fremstillet på basis af biomasse.
  • Blandinger af biogas mv. og andre varer.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Gas fremstillet på basis af biomasse

Der skal betales afgift efter gasafgiftsloven af gas, som er fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.), når gassen forbruges her i landet, og

  • er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning,
  • udbydes til salg som brændsel til opvarmning,
  • anvendes som brændsel til opvarmning, eller
  • når gassen anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker.

Se GASAL § 1, stk. 1, 2. pkt.

Biogas mv., som bruges til motordrift - bortset fra stationære motorer til fremstilling af elektricitets- og kraftvarme hos kraftvarmeværker - er omfattet af afgiftspligten efter MINAL § 1, stk. 2, 2. pkt., hvorefter der skal betales afgift som for det tilsvarende motorbrændstof.

Se også

Se også Afsnit E.A.4.1.3 Mineralolieprodukter omfattet af reglerne om mineralolieprodukter omfattet af reglerne efter mineralolieafgiftsloven.

Blandinger af biogas mv. og andre varer

Der skal betales afgift af en blanding af gasser, som er afgiftspligtige efter gasafgiftsloven, og af en blanding af disse gasser og andre produkter.

Der skal betales afgift af hele blandingen efter satsen for den vare, der har den højeste afgiftssats. Biogas mv., som blandes med fx naturgas, skal der betales afgift af, som var der tale om naturgas.

Se GASAL § 1 a.

Det følger af SKM2006.728.SR, at der skal betales afgift som af naturgas, når biogas mv. og naturgas blandes sammen inden indfyring i kedel eller motor. Dette gælder fx i den situation, hvor der til et motoranlæg i to separate rør fremføres henholdsvis biogas mv. og naturgas, og gasserne blandes i et rør inden indfyringen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2016.37.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at propan fremstillet på basis af biomasse skal anses for at være biogas efter gasafgiftsloven.

Skatterådet finder, at propan til varmefremstilling er omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16, for anden flaskegas i form af LPG. 

 

SKM2006.728.SR

Biobrændsler bliver afgiftspligtige, når de blandes sammen med afgiftspligtige olieprodukter inden indfyring i en kedel.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.