Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.11.1.3 Virksomheder omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke virksomheder, som skal eller kan registreres efter gasafgiftsloven som følge af afgiftspligten for biogas mv. Registreringsbestemmelserne for biogas mv. svarer til registreringsbestemmelserne for naturgas og bygas.

Afsnittet indeholder:

  • Virksomheder, der skal registreres efter gasafgiftsloven.
  • Virksomheder, der kan registreres efter gasafgiftsloven.

Se også

Bemærk

Der er ingen registreringsbestemmelse i gasafgiftsloven for varemodtagere.

Der er heller ikke krav om registrering af virksomheder i andre EU-lande, der har fjernsalg af biogas mv. til en privat køber i Danmark. Ikke-registrerede modtagere af afgiftspligtig biogas mv. fra udlandet skal betale afgift ved modtagelsen af gassen. Se GASAL § 13, stk. 1.

Virksomheder, der skal registreres efter gasafgiftsloven

Følgende virksomheder skal registreres hos Skattestyrelsen:

  • Virksomheder, der indvinder eller fremstiller biogas mv.
  • Virksomheder, der leverer biogas mv. (distributions- og transmissionsselskaber)
  • Kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilag 1 til gasafgiftsloven (centrale kraft- og kraftvarmeværker).

Se GASAL § 3, stk. 1.

Virksomheder, der indvinder eller fremstiller biogas mv.

Virksomheder, der indvinder eller fremstiller biogas mv., herunder også virksomheder, der foretager opgradering af biogas med henblik på tilførsel til naturgasnettet, skal registreres.

Disse virksomheder er ansvarlige for at måle den mængde biogas mv. og energiindholdet, der leveres. Se afsnit E.A.4.4.11.1.4 Afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet om afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet.

Distributions- og transmissionsselskaber (gasnetvirksomheder)

Ved virksomheder, der leverer afgiftspligtig biogas mv. (distributionsselskaber og transmissionsselskaber) forstås virksomheder, der driver bevillingspligtig virksomhed omfattet af § 10 i lov om naturgasforsyning (gasforsyningsloven). Se GASAL § 3, stk. 2.

Disse virksomheder er ansvarlige for at måle den mængde biogas mv. og energiindholdet, der leveres. Se afsnit E.A.4.4.11.1.4 Afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet om afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet.

Centrale kraftværker og kraftvarmeværker

Centrale kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilag 1 til gasafgiftsloven skal registreres. Se afsnit E.A.4.4.5 Virksomheder omfattet af gasafgiftsloven om virksomheder omfattet af reglerne.

Virksomheder, der kan registreres efter gasafgiftsloven

Virksomheder kan lade sig forbrugsregistrere, når visse betingelser er opfyldt. Forbrugsregistrerede virksomheder kan modtage gas, uden at gassen er afgiftsberigtiget.

Udgangspunktet for forbrugsregistrering er, at en virksomhed skal have et stort energiforbrug samt være berettiget til godtgørelse af mindst 80 pct. af afgiften. Denne betingelse er som udgangspunkt ikke opfyldt for brugere af biogas mv., da afgiften på biogas mv. er fastsat til EU's minimumsafgift, hvor afgiften til proces er 50 pct. af den fulde afgift.

Se også

Afsnit E.A.4.4.6 Forbrugsregistrering for gas og varme og registrering for handel med varme om forbrugsregistrering for gas og varme og registrering for handel med varme.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.