Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.3 Definition: Naturgas og bygas

Indhold

Dette afsnit indeholder definitionerne på naturgas og bygas

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Naturgas
  • Definition: Bygas
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Naturgas

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der findes i undergrunden på samme måde som råolie.

Naturgas består fortrinsvist af metan, men indeholder også ethan, propan, butan og andre længere kulstofkæder samt en række sporstoffer såsom SOx-forbindelser, NOx-forbindelser og COx-forbindelser. Naturgassens sammensætning og dermed kvalitet varierer en del ved de forskellige naturgasfelter. Generelt er naturgas fra den danske del af Nordsøen karakteriseret ved at have en meget høj kvalitet og dermed også en højere brændværdi med omkring 90 pct. metan og meget få SOx- og NOx-forbindelser.  

Naturgas er, som kul og olie, et fossilt brændstof. Afbrænding af naturgas udleder dog mindre CO2 pr. energimængde end andre typer fossile brændsler.

Danmarks gasforbrug dækkes overvejende af felterne i Nordsøen. Den resterende del af gasforbruget i Danmark importeres fra Tyskland. Disse leverancer forventes at stige de kommende år.

Det danske net til transmission og distribution af naturgas blev åbnet i 1984. 

Naturgassen kan også sejles hvis den omformes til LNG (Liquid Natural Gas). Det sker ved afkøling til en temperatur på minus 176 grader C, hvilket får naturgassen til at optræde i flydende form. LNG er ligesom gasforming naturgas omfattet af definitionen af naturgas.

Naturgas er lugtfri. Naturgas (metan) tilsættes derfor af sikkerhedsmæssige hensyn et lugtstof (oderant), der indeholder svovl. Lugtstoffet tilsættes på Energinets måler- og regulatorstationer.

Definition: Bygas

Bygas er gas, som gennem rørsystemer fordeles til forbrugerne i en by.

Før i tiden blev bygas fremstillet af stenkul (kulgas) eller mineralolie (spaltgas).

Nu til dags fremstilles bygas ved at blande naturgas med luft. Der opnås herved en brændværdi som for den oprindelige bygas. Naturgasbaseret bygas består af ca. 50 pct. naturgas og 50 pct. luft. Der opstår herved en forskel i brændværdien mellem naturgas og bygas på ca. 2:1.

De eneste steder i landet, hvor der stadig findes et bygasnet er i Aalborg, København og på Frederiksberg.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatterådet

SKM2020.70.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Liquified Natural Gas (LNG) er en afgiftspligtig vare efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2 (udfyldningsbestemmelsen). Det fremgik af Skatterådets afgørelse, at begrebet "naturgas" i gasafgiftslovens § 1, stk. 1, skal anses for også at omfatte den flydende tilstandsform (LNG).

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.