Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.6.14.3 Varmeenergimålere

Indhold

Dette afsnit handler om krav og normer for varmeenergimålere, der anvendes som forbrugs- eller fordelingsmålere i forbindelse med afregning af afgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Godkendte varmeenergimålere
  • Ikke-godkendte målere
  • Kontrol med og krav til varmeenergimålere
  • Beskrivelse af en varmeenergimåler
  • Måling af fjernvarme.

Godkendte varmeenergimålere

Der kan anvendes godkendte varmeenergimålere afregnings- og fordelingsmålere over for Skattestyrelsen, hvis målerne opfylder kravene i BEK nr. 544 af 28/05 2018, herunder bilag MI-004 for varmeenergimålere. Dette forudsætter, at varmemålerne anvendes i overensstemmelse med formålet.

Sikkerhedsstyrelsen regulerer krav til og normer for varmeenergimålere, der anvendes ved afregning.

Ikke-godkendte varmeenergimålere

Hvis en virksomhed ønsker at montere en ikke-godkendt varmeenergimåler (en varmemåler uden MID certifikat), skal måleren have en nøjagtighed svarende til, hvad en godkendt varmeenergimåler til afregningsformål vil have for den pågældende installation. Virksomheden har i sådanne tilfælde mulighed for at få gennemført en måleteknisk kontrol af måleren hos et akkrediteret laboratorium. 

Ikke godkendte varmeenergimålere skal opfylde krav til nøjagtighed og funktion som beskrevet i BEK nr. 544 af 28/05 2018 herunder bilag MI-004 for varmeenergimålere.

Beregningsenheden, som er en del af varmeenergimåleren, skal være udstyret med et tælleværk, som angiver det samlede forbrug, og må ikke kunne nulstilles.

For volumenmåleren, som er en del af varmeenergimåleren, kan der anvendes clamp-on flowmålere på betingelse af, at målenøjagtigheden opfylder bilag MI-004 i BEK nr. 544 af 28/05 2018.

Kontrol med og krav til varmeenergimålere

Varmeenergimålere, som anvendes til måling og fordeling af virksomhedens forbrug af varmeenergi i forbindelse med afgiftsgodtgørelse, skal opfylde krav til nøjagtighed, funktion og anvendelse som beskrevet i BEK nr. 544 af 28/05 2018, herunder bilag MI-004 Varmeenergimålere.

Sikkerhedsstyrelsen regulerer krav til og normer for varmeenergimålere, der anvendes ved afregningen.

Beskrivelse af en varmeenergimåler

Varmeenergimåleren består af

  • en volumenmåler (antal m3 vand)
  • en beregningsenhed
  • et temperaturfølerpar (måling af afkøling mellem fremløb og returløb).

Med denne kombination er det muligt forholdsvis præcist at beregne produceret eller forbrugt varmeenergi. Ved brug af en volumenmåler, der kun måler den passerede vandmængde, måles der ikke varmeenergi. Volumenmålere vil derfor ikke alene kunne anvendes til fordeling af varme.

Nedenstående skitse viser et eksempel på placering af måler og temperaturfølere i et varmeforsyningsnet. Pilene markerer vandets cirkulation i systemet. De punkterede linjer markerer forbindelsen mellem temperaturfølere og beregningsenheden.

Visning af billede: eks1

Det fremgår af skitsen, at måleren er indbygget i varmeinstallationens returløb. Indbygning i frem- eller returløb har, når der er tale om et lukket kredsløb, dvs. at der er samme vandmængde i fremløb og returløb, ingen betydning for måling af volumen.

Mange varmekredse har en såkaldt shuntforbindelse mellem fremløb og returløb til regulering af fremløbstemperaturen. Man skal i disse situationer sikre sig, at måleren og temperaturfølerne sidder på samme side af shuntforbindelsen.

Måleren ved energiforsyningsstedet monteres så tæt derpå som muligt for at måle den samlede mængde fremstillede energi. Måleren ved processen monteres så tæt derpå som muligt for at måle det reelle energiforbrug. Hvis et energiforsyningsanlægs konstruktion er en hindring for montering af målere, fx på grund af skjulte rørføringer, monteres måleren der, hvor rørføringen bliver synlig, eller hvor det praktisk bliver muligt.

Man skal tilstræbe, at der ikke er monteret en varmeveksler mellem måleren og den energi, man ønsker at måle, da der er et energitab i en varmeveksler.

Måling af fjernvarme

Hvis varmeforsyningsselskabet anvender varmeenergimålere som afregningsmåler, kan virksomheder, der forbruger varme til både proces og rumvarme, anvende denne måler til at opgøre den samlede mængde energi.

Enkelte forsyningsselskaber anvender volumenmålere som afregningsmålere. Denne målertype måler som nævnt ikke energiforbrug. Uanset om der indlægges en konstant for afkøling, fx 38 grader C, og der beregnes energiforbrug ud fra dette, vil en sådan måling ikke kunne danne grundlag for en tilstrækkelig nøjagtig opgørelse af den samlede mængde energi.

Skattestyrelsen stiller ikke konkrete krav om kalibrering af målere. Vedligeholdelsespligten er pålagt virksomheden. Virksomheden må ud fra en målers alder, slid mv., evt. i samråd med sagkyndige vurdere, om en måler skal kalibreres eller udskiftes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.