Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.6.14.4 Måling af varmt brugsvand

Indhold

Dette afsnit handler om måling af varmt brugsvand til fordeling mellem godtgørelsesberettigede formål og ikke-godtgørelsesberettigede formål.

Afsnittet indeholder:

  • Godkendte vandmålere
  • Kontrol med og krav til vandmålere
  • Hovedregel for måling af varmt brugsvand
  • Særlig regel for måling af varmt brugsvand.

Godkendte vandmålere

Godkendte vandmålere kan anvendes som afregnings- og fordelingsmålere over for Skattestyrelsen, hvis målerne opfylder kravene i BEK nr. 544 af 28/05 2018, herunder bilag MI-001 for vandmålere. Dette forudsætter, at vandmålerne anvendes i overensstemmelse med formålet.

Kontrol med og krav til vandmålere

Der skal anvendes godkendte vandmålere til fordeling af energiforbrug i varmtvandsbeholder/-veksler i forbindelse med godtgørelse af afgift af varmtvandsforbrug.

Sikkerhedsstyrelsen regulerer krav til og normer for vandmålere, der anvendes ved afregningen.

Hovedregel for måling af varmt brugsvand

Måling af energi til forbrugsvandvarmere skal som hovedregel ske efter samme princip som ved rumopvarmning. Der skal ikke ske særskilt måling af energi til opvarmning af ikke-godtgørelsesberettiget forbrugsvand, når energiforbrug til rumvarme og varmt brugsvand beregnes som forskellen mellem den målte samlede mængde produceret varmeenergi og den målte energi til proces.

Hvis der anvendes varmt brugsvand til godtgørelsesberettigede formål, skal dette energiforbrug måles med en varmeenergimåler. Hvis der anvendes varmt brugsvand fra samme beholder/veksler til både proces og rumvarme, skal der yderligere ske volumenmåling af den samlede mængde vand, der er varmet op, og den mængde vand, der er anvendt til proces. Se nedenstående skitse.

Visning af billede: eks1

Særlig regel for måling af varmt brugsvand

Hvis den særlige regel om måling af damp og hedt vand anvendes, dvs. at der sker måling af rumvarme i stedet for procesenergi, gælder reglen også for varmt brugsvand. Se afsnit E.A.4.6.13.6 Undtagelser fra reglen om måling af procesforbrug om undtagelser fra reglen om måling.

Der skal derfor ske måling af varmeenergi, der tilføres en varmtvandsbeholder/veksler. Hvis beholderen er monteret i varmeinstallationens rumvarmedel, der i forvejen er målt, skal der dog ikke ske yderligere måling. Hvis beholderen derimod er monteret i varmeinstallationens ikke målte procesdel, indbygges en varmeenergimåler som vist i nedenstående skitse.

Visning af billede: eks2

Hvis der anvendes varmt brugsvand fra en beholder/veksler til både proces og varmt brugsvand, skal energiforbruget fordeles. Fordeling sker ved volumenmåling af den samlede mængde vand, der er varmet op og den mængde vand, der er anvendt til ikke-godtgørelsesberettigede formål. Energiforbrug til opvarmning af vandet måles med varmeenergimåler. Se nedenstående skitse.

Visning af billede: eks3

Krav til volumenmålere fremgår af direktiv 2014/32/EU af 26. februar 2014 om måleinstrumenter. Sikkerhedsstyrelsen opstiller krav til godkendelse ud fra dette direktiv, hvorefter volumenmålere har en unøjagtighed på mindre end 5 pct. Målere, der opfylder disse nøjagtighedskrav, vil kunne anvendes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.