Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.5.1.1 Regel og lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på cigaretpapir, skrå og snus. Se FORBRAL § 12 og § 13.

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering eller ved modtagelse fra udlandet.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af cigaretpapir, skrå og snus står i lov om forskellige forbrugsafgifter. Se lovbekendtgørelse nr. 1445 af 21. juni 2021 med senere ændringer.

Loven forkortes i denne vejledning til FORBRAL.

Loven er bl.a. ændret ved

  • § 2 i lov nr. 1588 af 27. december 2019. I den anledning affattes FORBRAL § 13 på ny. Samtidig forhøjes satsen for kardusskrå og snus til nasalt brug omfattet af FORBRAL § 13, stk. 1, til 126,93 kr. pr. kg, og satsen for anden røgfri tobak omfattet af FORBRAL § 13, stk. 2, forhøjes til 461,37 kr. pr. kg. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2022.

  • § 1 i lov nr. 1182 af 8. juni 2021. Fra den 1. juli 2022 indføres der en afgift på nikotinholdige væsker. For varer, hvis indhold af nikotin udgør 12 mg nikotin eller derunder pr. milliliter, vil afgiften udgøre 1,5 kr. pr. ml., mens afgiften for varer, hvis indhold af nikotin er højere end 12 mg nikotin pr. milliliter, vil udgøre 2,5 kr. pr. ml. Afgiften er omfattet af en stempelmærkeordning. Registreringspligtige virksomheder kan fra og med den 1. april 2022 registrere sig som oplagshavere med henblik på bestilling af stempelmærker mv. ►Lovændringen er af lovtekniske årsager ophævet i § 13 ved lov nr. 2616 af 28. december 2021 og genindsat i samme ændringslov § 1. Ændringen træder i kraft 1. juli 2022.◄

  • § 11 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. I den anledning blev bagatelgrænsereglen for nystiftede virksomheder præciseret. Præciseringen trådte i kraft den 1. juli 2021. 

  • ►§ 1, nr. 4 i lov nr. 2616 af 28. december 2021, hvor der er foretaget justering af betingelserne for fjernsalgsregistrering. Disse regler træder i kraft den 1. februar 2022. Bagatelgrænsen, hvor virksomheder kan undlade at lade sig registrere som oplagshaver og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt, ændres for registrering af fjernsalg ved § 1, nr. 5 i lov nr. 2616 af 28. december 2021, hvorved bagatelgrænsen ikke vil gælde for røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2022.◄

  • ►§ 1, nr. 1 i lov nr. 2616 af 28. december 2021, hvor afgiften for røgfri tobak ændres fra to afgiftskategorier med forskellig afgiftssats til én afgiftskategori med samme afgiftssats. Afgiftssatsen fastsættes til den afgiftssats, som fra og med den 1. januar 2022 gælder for anden røgfri tobak, jf. § 2 nr. 3, i lov nr. 1588 af 27. december 2019. Der skal fra den 1. juli 2022 betales en afgift på 461 kr. og 37 øre pr. kilogram for alle typer af røgfri tobak. Afgiften bliver omfattet af en stempelmærkeordning. Registreringspligtige virksomheder kan fra og med den 1. april 2022 registrere sig som oplagshavere med henblik på bestilling af stempelmærker mv.◄

  • ►§ 1, nr. 1 i lov nr. 2616 af 28. december 2021. Fra den 1. juli 2022 indføres en afgift på nikotinprodukter, som indeholder nikotin, og som ikke er røgfri tobak efter forbrugsafgiftslovens § 13, en nikotinholdig væske efter § 13 a, stk. 1, eller en tobaksvare omfattet af tobaksafgiftsloven. Afgiften vil udgøre 5,5 øre pr. mg nikotin. Afgiften bliver omfattet af en stempelmærkeordning. Registreringspligtige virksomheder kan fra og med den 1. april 2022 registrere sig som oplagshavere med henblik på bestilling af stempelmærker mv.◄

Historik

Afgiften blev indført på tobak dyrket her i landet i 1912. I 1992 blev afgiften flyttet fra tobaksafgiftsloven til lov om forskellige forbrugsafgifter. Det blev gjort for at adskille afgiften fra tobaksvarer, som blev omfattet af EU's harmoniserede afgifter. I samme anledning blev afgiften af skrå og snus omlagt fra en værdiafgift til en vægtafgift.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.