Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.5.1.2 Cigaretpapir, skrå og snus omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver det vareområde, som er omfattet af reglerne om afgift af cigaretpapir, skrå og snus. Det vil sige det afgiftspligtige vareområde.

Afsnittet indeholder:

  • Cigaretpapir
  • Skrå
  • Snus
  • Råtobak
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Cigaretpapir

Cigaretpapir er tilskåret, perforeret eller på en anden måde tilberedt papir til cigaretpapir.

Cigaretpapir beskattes efter det antal cigaretter, som papiret skal anvendes til. Hvis antallet af cigaretter, som papiret skal anvendes til, ikke kan gøres op, beregnes der 25 cm2 papir til hver cigaret. For cigaretpapir, som er formet som hylstre, skal afgiften beregnes efter det antal cigaretter, det kan anvendes til.

Bemærk

Indtil 31. marts 2019 var der krav om banderolering af cigaretpapir, men dette krav blev ophævet fra og med 1. april 2019. Se § 8 i lov nr. 1728 af 27. december 2018.

Skrå

Skrå er tobak i ruller, stave, strimler, blokke eller plader, der er pakket i detailsalgspakninger og er tilberedt, så den kan tygges, men ikke ryges.

Kardusskrå eller skåren skrå fremstilles ved, at tobaksbladene efter løsgøring og sovsning skæres på et skæreværk. Herefter bliver tobakken sovset flere gange og tørret for at få den tilsigtede smag. Efter en kortere lagring bliver den skårne skrå pakket i små æsker eller lignende.

Spunden skrå er et indlæg med hele tobaksblade rullet omkring. Spunden skrå fremstilles ved, at tobaksbladene vindes op til en rulle, der sovses, presses, tørres under tryk, vikles op og færdiggøres. Efter tørring sovses skråen igen, den skæres i passende længder, sovses endnu en gang og tørres. Efter tørring er skråen færdig til at blive pakket.

Det afgiftspligtige vareområde omfatter kardusskrå mv., som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer m.v. Se FORBRAL § 13, stk. 1 og 2.

Bemærk

  • Ved § 2, nr. 3, i lov nr. 1588 af 27. december 2019 affattes FORBRAL § 13 på ny. Det fremgår bl.a. af de specielle bemærkninger til lovforslaget (L 75), at det foreslås at fastholde definitionen af anden røgfri tobak, således at bestemmelsen fortsat omfatter kardusskrå og snus til nasalt brug, som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer mv. Det er imidlertid Skattestyrelsens opfattelse, at der her er tale om en fejlskrivning, og at FORBRAL § 13, stk. 2, hidtil ikke har omfattet kardusskrå og snus til nasalt brug, og det med lovforslaget ikke har været hensigten at ændre herpå

  • Skatterådet kunne i SKM2016.422.SR ikke bekræfte, at et tobaksprodukt med aluomvikling, som var fremstillet til at blive anvendt i et elektronisk rygeapparat, skulle anses som afgiftsfrit eller beskattes som anden røgfri tobak. Skatterådet anså tobaksproduktet som groftskåret røgtobak. Der blev lagt vægt på, at tobakken kunne ryges uden yderligere industriel forarbejdning. Skatterådet kunne bekræfte, at der skulle betales tobaksafgift af produktet på baggrund af indholdet af tobak i varen.

Snus

Snus er tobaksstøv eller tobakskorn, der er tilberedt, så det kan snuses, men ikke ryges.

Det afgiftspligtige vareområde omfatter snus til nasalt brug, som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer m.v. Se FORBRAL § 13, stk. 1.

Bemærk

  • Ifølge § 13 i lov om tobaksvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1489 af 18. juni 2021, må tobak, der indtages oralt, ikke markedsføres her i landet. Se hvad der forstås ved henholdsvis "tobak, der indtages oralt" og "markedsføring" i § 2, nr. 7 og nr. 21, i lov om tobaksvarer m.v.
  • Fra og med 1. april 2019 er det afgiftspligtige vareområde ændret i FORBRAL § 13, så "snus" herefter kun omfatter snus til nasalt brug, og så det afgiftspligtige vareområde i bestemmelsen i øvrigt kun omfatter produkter, som lovligt kan markedsføres efter lov om tobaksvarer m.v.

Råtobak

Råtobak er ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Men indførsel af og handel med råtobak må kun udføres af virksomheder, der er registrerede for fremstilling af tobaksvarer, herunder skrå og snus.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2016.422.SR

Et tobaksprodukt med aluomvikling, som var fremstillet til at blive anvendt i et elektronisk rygeapparat, skulle anses som groftskåret røgtobak. Der blev lagt vægt på, at tobakken kunne ryges uden yderligere industriel forarbejdning. Der skulle betales tobaksafgift af produktet på baggrund af indholdet af tobak i varen.

Varen skal ikke beskattes som anden røgfri tobak.

Produktet skal efter Skattestyrelsens opfattelse anses som opvarmet tobak omfattet af TOBAKALbek § 3 a, nr. 1. Se bekendtgørelse nr. 956 af 27. juni 2018, der ændrer bekendtgørelse nr. 186 af 26. februar 2013.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.