Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.6.1.7 Regnskab

Regnskabsbestemmelserne er i overensstemmelse med tilsvarende bestemmelser i andre afgiftslove. Se den generelle beskrivelse af reglerne for bogføring og regnskab i afsnit A.B.3 Bogføring og regnskab.

Det fremgår af regnskabsbestemmelserne, at forsikringsvirksomheder skal føre et regnskab over afgiftspligtige forsikringspræmier. Regnskabet skal indeholde specifikationer af, hvordan afgiften er beregnet. Det skal være muligt at sammenholde posteringerne af afgiftsbeløb i regnskabet med beregningen af afgiften for hvert afgiftspligtigt præmiebeløb, og der skal være et klart og entydigt kontrolspor. Regnskabet kan indpasses i virksomhedens almindelige forretningsregnskab.

Eksempel

Hvis forsikringspræmier bliver opkrævet elektronisk, kan det forekomme, at præmien først bliver posteret i regnskabssystemet den dato, hvorfra forsikringen er i kraft, selvom opkrævningen sker i den foregående måned. Se om opkrævning under E.A.6.1.5 Afgiftssats og beregning af afgiften.

I den beskrevne situation er der mulighed for at føre afgiftsregnskabet på grundlag af de nævnte posteringer, når det i øvrigt sikres, at forsikringspræmierne bliver periodiseret korrekt i forhold til afgiften. Der skal foreligge et klart kontrolspor mellem betalingsmeddelelsen og posteringerne i regnskabssystemet, og regnskabsproceduren skal være klart beskrevet.

Afgiften skal fremgå på præmiefaktura, kvittering eller andet dokument vedrørende præmieopkrævningen. Samme dokument skal indeholde identifikationsoplysning (CVR-nr.) på den afgiftspligtige virksomhed, som betaler afgiften til Skatteforvaltningen. Afgiften kan eksempelvis fremgå af en elektronisk betalingsmeddelelse til kunden.

Forsikringsvirksomheden har pligt til at opbevare regnskabsmaterialet i 5 år fra regnskabsårets slutning. Der gælder de samme regler for regnskabsmateriale i elektronisk form som for regnskabsmateriale på papir. Se SKADL § 11.

Se også

Se afsnit E.A.6.1.2.3 Begrebet forsikringspræmier om eksempler på dokumentation til brug for afgiftsregnskabet, når afgiftsgrundlaget vedrørende vejhjælpsabonnementer i visse situationer må fastsættes skønsmæssigt i medfør af SKADL § 3, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.